Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 1. pololetí školního roku 2024/25.

Portál e-KCV. K čemu slouží a jak funguje?

Protože chceme, aby pro vás bylo objednávání a správa vzdělávacích programů co nejjednodušší a nejrychlejší, vytvořili jsme nové, intuitivní prostředí, které nahrazuje stávající objednávkový systém ekcvjs, který byl již nevyhovující. Nyní s názvem e-KCV, dostupný přímo na adrese ekcv.kcv.cz nebo prostřednictvím tohoto webu.

Úvodem

Portál e-KCV byl navržen tak, aby umožnil zejména dvě základní věci – učitelům správu jimi naplánovaných a absolvovaných vzdělávacích programů a školám usnadňoval plánování, přihlašování a správu dokumentů z absolvovaných vzdělávacích programů svých učitelů.

Od ledna 2024 již mnoho škol portál využívá, avšak nyní se to povinně týká všech škol a školských zařízení, které budou objednávat vzdělávací programy v rámci KCV Plzeň. Pokud ještě portál e-KCV nevyužíváte, bude nutné, abyste si nejdříve přečetli následující popis funkčnosti tohoto sytému a následně se zaregistrovali nebo rovnou přihlásili.

Přihlašovat se na vzdělávací programy může jednak učitel sám nebo vedoucí pracovník za celou školu. Systém tedy nabízí dva základní typy účtů – UČITELSKÝ (osobní) a ŠKOLNÍ a je nanejvýš praktické, pokud jsou tyto účty v rámci školy navzájem propojené.

Učitelský (osobní) účet

Osobní účet slouží učiteli jako nástěnka naplánovaných a absolvovaných vzdělávacích programů, kde má k dispozici také veškerá osvědčení a faktury v elektronické podobě.

Účet patří danému učiteli a ten s ním může v průběhu své kariéry přecházet mezi různými školami (zaměstnavateli). Účet si učitel zřídí sám, nebo je mu automaticky zřízen, jakmile absolvuje jakékoli školení pořádané naší organizací. Většina učitelů již tedy účet vlastní.

Propojení se školním účtem

Propojení se školním účtem není podmínkou pro možnost přihlašování a absolvování našich vzdělá-vacích programů. Informační systém ale v tomto případě předpokládá, že objednávající je samoplátce a faktura je vystavena na uživatele účtu.

Pokud však učitel chce mít vzdělávání hrazené svou školou, je potřeba osobní a školní účet propojit. Je k tomu zapotřebí součinnost jak učitele, tak správce školního účtu (zpravidla vedení školy). Propojení se provádí pomocí menu “Přidání/změna zaměstnavatele“, kde se do pole “IČ nové školy” vyplní IČO zaměstnavatele a po zobrazení výběru škol se klikne na jeho přesný název. Tím se automaticky vygeneruje žádost o propojení, kterou však musí správce školního účtu schválit, aby vše začalo fungovat.

Přihlášení na vzdělávací program

Přihlašovat se na vzdělávací programy je možné pomocí webových stránek KCV Plzeň na adrese kcv.cz/dvpp v části Vzdělávací programy. Zde najdete kompletní nabídku, která odpovídá tištěné Nabídce vzdělávacích programů, kterou právě držíte v ruce. Zde si vyhledáte požadovaný program a tlačítkem „Přihlásit“ se vloží do seznamu přihlášek.

Pokud se přihlásíte učitelským (osobním) účtem, budete mít možnost volby úhrady vaší školou (za předpokladu předchozího spárování vašeho účtu se školním účtem).

Jakmile se přihlásíte na vzdělávací program s možností úhrady školou, je automaticky zaslán požadavek na schválení na školní účet zaměstnavatele. Teprve po schválení se vzdělávací program objeví v naplánovaných vzdělávacích programech. Zároveň je zaměstnavateli po absolvování vzdělávacího programu zaslána faktura.

Naplánované vzdělávací programy

Položka v menu Naplánované vzdělávací programy slouží k získání přehledu o naplánovaných vzdělávacích programech. V menu “Více …” je možné se 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu omluvit. Garantovi DVPP tak automaticky přijde notifikace a učitel je ihned odhlášen.

Absolvované vzdělávací programy

Jedná se o hierarchicky seřazený seznam absolvovaných vzdělávacích programů, kde jsou k dispozici faktury a osvědčení ze vzdělávacích programů, které lze stahovat ve formátu PDF.

Školní účet

Školní účet je určen k hromadnému plánování a přihlašování na vzdělávací programy učitelů školy. Zpravidla má toto na starost vedoucí pracovník školy. Stejně jako u učitelského účtu slouží nástěnka k udržení přehledu, kdo je na které vzdělávací programy ze školy přihlášen a také kdo co absolvoval (včetně elektronických dokumentů).

Kontaktní údaje

Je velmi důležité, aby hlavní kontaktní e-mailová adresa účtu školy byla rozdílná od jiných e-mailových adres použitých ve škole. Doporučujeme nějakou obecnou školní adresu, jako například “info@skola.cz” nebo “reditel@skola.cz” a podobné.

Správa učitelů v organizaci

Aby správce školního účtu mohl přihlašovat učitele školy na vzdělávací programy, musí mít jejich osobní (učitelské) účty propojené se svým školním účtem. K tomu slouží v menu “Správa učitelů v organizaci“, kde může přijímat jejich žádosti o připojení a spravovat jejich seznam (přidávat a editovat nové osoby). Při objednávání vzdělávacího programu již jen vybírá učitele ze seznamu připojených účtů.

Přihlášení na vzdělávací programy

0bjednávání vzdělávacích programů je stejné jako u učitelského účtu. Rozdílem je, že pokud vedoucí pracovník objednává vzdělávací programy pro své kolegy skrze školní účet, je automaticky považováno, že plátcem je škola. Dále je v seznamu objednávaných vzdělávacích programů možnost ke každému vzdělávacímu programu zvolit, koho chce na vzdělávací program přihlásit (výběr ze seznamu učitelů). Osoby (učitelé) však musí být nejdříve přidány do seznamu v sekci Správa učitelů v organizaci (viz výše).

Naplánované vzdělávací programy

Slouží k získání přehledu o naplánovaných vzdělávacích programech v rámci školy. V menu “Více …” je možné zobrazit seznam přihlášených osob na daný vzdělávací program a zároveň možnost je individuálně odhlásit (opět max. 5 pracovních dní předem). Taktéž je zde možné odhlásit všechny přihlášené osoby najednou.