Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky - statnizkouska

V dnešní době velká část zaměstnavatelů požaduje, aby byl uchazeč schopen doložit svou úroveň cizího jazyka také jinak, než jen slibem, že ho skutečně umí. Většinou požadují nějaký jazykový certifikát. Chtěli byste nějaké potvrzení o úrovni vašeho jazyka, tak jsou státnice tou pravou volbou.
Pokud potřebujete potvrzení o vaší jazykové úrovni pro českého zaměstnavatele, většinou postačí státní jazyková zkouška.

Ta existuje na 4 úrovních (základní, všeobecná, překladatelská a tlumočnická). Státnice jsou levnější než většina certifikátů, avšak jejich platnost končí na českých hranicích.

V současnosti nejsou vypsány žádné termíny na státní jazykové zkoušky – pouze na dotaz

Zkouška ověřuje schopnost kandidáta pohotově reagovat v cizím jazyce (na úrovni B2 SERR) v běžných situacích denního života a schopnost pohovořit o daných tématech s přihlédnutím k reáliím dané jazykové oblasti.

Písemná část:

Skládá se ze 4 částí:

 • porozumění čtenému textu
 • volný písemný projev v délce asi 300 slov
 • porozumění vyslechnutému textu
 • test gramatických a lexikálních struktur


Pro část 1 a 2 je povoleno použití slovníku, pro část 3 a 4 použití slovníku není dovoleno.
Délka trvání písemné části – 4 hodiny.

Typy testů zahrnují tvořené i volené odpovědi, výběr z více variant, test typu správně x chybně, ano x ne, doplňování slov do textu, částečný překlad, tvoření správných slovních tvarů.

Ústní část

Ověřuje se schopnost kandidáta pohotově reagovat v cizím jazyce (na úrovni B2 SERR) v běžných situacích denního života a schopnost pohovořit o daných tématech s přihlédnutím k reáliím dané jazykové oblasti. Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí formou dialogu kandidáta s examinátorem.

Délka trvání ústní části – 15 až 20 minut (kandidát má 15 minut na přípravu po vylosování otázky)

Jako tematické okruhy jsou vybrány následující: rodina, domov, bydlení, město, životní prostředí, oblékání, vzdělání, povolání, volný čas, film, divadlo, hudba, zábava, cestování, dovolená, svátky, počasí, zdraví, sport, koníčky, sdělovací prostředky, technický pokrok, problémy ve společnosti.

Hodnocení

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce.
Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).

Zkouška ověřuje schopnost kandidáta pohotově reagovat v cizím jazyce (na úrovni B2 SERR) v běžných situacích denního života a schopnost pohovořit o daných tématech s přihlédnutím k reáliím dané jazykové oblasti.

Písemná část:

Skládá se ze 4 částí:

 • porozumění čtenému textu
 • volný písemný projev v délce asi 500 slov
 • porozumění vyslechnutému textu
 • test gramatických a lexikálních struktur

Pro část 1 a 2 je povoleno použití slovníku, pro část 3 a 4 použití slovníku není dovoleno.
Délka trvání písemné části – 4 hodiny.

Typy testů zahrnují tvořené i volené odpovědi, výběr z více variant, test typu správně x chybně, ano x ne, doplňování slov do textu, částečný překlad, tvoření správných slovních tvarů.

Ústní část

Zkouška ověřuje schopnost kandidáta vyjadřovat se v cizím jazyce (na úrovni C1 SERR) ve složitějších situacích běžného denního života, pohotově a plynně pohovořit o daných tématech. Kandidát musí prokázat znalost historie a reálií příslušné jazykové oblasti, znalosti z literatury na základě vlastní četby v originále. Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí formou dialogu kandidáta s examinátorem.

Délka trvání ústní části – 30 minut (kandidát má 20 minut na přípravu po vylosování otázky)

Jako tematické okruhy jsou vybrány následující: rodina, domov, bydlení, města a venkov, životní prostředí, oblékání, vzdělávání, studium, zaměstnání, volný čas, film, divadlo, hudba, zábava, cestování, dovolená, svátky a tradice, počasí, zdraví, sport, koníčky, sdělovací prostředky, technický pokrok, problémy ve společnosti.

Hodnocení

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).

Tuto zkoušku organizujeme pouze v němčině a angličtině. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti, kteří složili státní všeobecnou jazykovou zkoušku, což musí doložit příslušným vysvědčením. Ve výjimečných případech je možné tento doklad nahradit jiným dokladem o vykonání jazykové zkoušky, která svým obsahem a rozsahem odpovídá státní jazykové zkoušce všeobecné.

Písemná část:

Skládá se ze 4 částí:

 • porozumění čtenému textu různých funkčních stylů v rozsahu 1400 – 1500 slov
 • překlad textu (v rozsahu 200 – 250 slov) z cizího jazyka do češtiny,
 • překlad textů (v rozsahu 200 – 250 slov) z češtiny do cizího jazyka.

Délka trvání písemné části – 4 hodiny.

Ústní část

Tato část zkoušky se skládá z překladu části textu v cizím jazyce do češtiny, který si kandidát připraví a z něhož vychází i následná konverzace na daná témata z politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v ČR. Dále z překladu textu z češtiny do cizího jazyka.

Délka trvání ústní části – 30 minut.

Hodnocení

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).

Tuto zkoušku organizujeme pouze v němčině. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti, kteří úspěšně složili státní všeobecnou jazykovou zkoušku, což musí doložit příslušným vysvědčením. 

Písemná část:

Skládá se ze 4 částí:

 • porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a ČR v celkovém rozsahu asi 10 minut
 •  česky psaná stručná (150 – 200 slov) reprodukce textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut – bez slovníku
 • v cizím jazyce psaná reprodukce (400 – 450 slov) vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut – se slovníkem.

Ústní část

Tato část zkoušky se skládá z konverzace v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského a kulturního života v dané jazykové oblasti a v ČR, z konsekutivního tlumočení mluveného nebo reprodukovaného projevu z cizího jazyka do češtiny, z konsekutivního tlumočení mluveného nebo reprodukovaného projevu z češtiny do cizího jazyka.

Délka trvání ústní části – 45 minut.

Hodnocení

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).