Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Ochrana oznamovatelů

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata  směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Krajské centrum vzdělávání (KCV) zavedlo interní oznamovací systém (IOS) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím IOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel KCV určil příslušnou osobu za přijímání oznámení prostřednictvím IOS a posuzování jejich důvodnosti: Bc. Josef Kudrna (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 731 410 138, další kontakty a způsob oznamování jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci IOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

  • elektronicky na email ochranaoznamovatelu@kcv.cz
  • v listinné podobě zaslat na adresu: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42. Adresa: sady 5. května 42, 301 00 Plzeň; obálku zřetelně označit: „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby IOS

2. Ústně – na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

 

  • telefonicky na telefonním čísle +420 731 410 138
  • příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době od 10:00 hodin do 13:00 hodin

Oznámení je možné podat elektronicky na: ochranaoznamovatelu@kcv.cz

Oznámení musí obsahovat:

a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

d) zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití IOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím IOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.