Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 1. pololetí školního roku 2024/25.

Rozvoj digitálních kompetencí

Chtěli byste zvýšit digitální kompetence vašich učitelů, zkvalitnit a zefektivnit využívání digitálních nástrojů ve vzdělávacím procesu. Potřebujete pomoci se změnami v rámci revize RVP v duchu nové informatiky? Krajské centrum vzdělávání Vám pomůže s rozvojem kolektivu pedagogů nebo všech zaměstnanců školy. Rádi Vám pomůžeme s analýzou, metodikou, nastavením vzdělávacího procesu i finálním vyhodnocením.

Jaké jsou hlavní cíle naší podpory?

Analyzovat potřeby

Získat přehled o jednotlivých úrovních digitálních kompetencí učitelů a integraci ICT v rámci školy.

Inspirovat / motivovat

Ukázat a přiblížit možnosti moderního a zajímavého vyučovaní v souvislosti s digitálními nástroji.

Vyvážit rozdíly

Zmenšit rozdíly mezi učiteli v rámci míry a efektivity využívání digitálních technologií ve škole.

Modernizovat výuku

Zavést nové metody a postupy výuky a nastavit systém budoucího rozvoje učitelů.

Vhodný proces rozvoje digitálních kompetencí

1/ Analýza potřeb

V této fázi zjistíme cenné informace z hlediska aktuální úrovně digitálních kompetencí učitelů. Následně pak bude možné stanovit cílenou podporu a vzdělávací plán samotných učitelů i celé školy.

Poskytneme vám sebehodnotící nástroje, abyste získali přehled o tom, jak jednotliví učitelé vnímají svoje digitální kompetence. V jakých oblastech se cítí být silní a co naopak je potřeba rozvíjet. V rámci analýzy je možné použít např. hodnotící nástroj Učitel 21, který je velmi dobře sestaven a reflektuje všechny klíčové digitální kompetence učitelů dle evropského standardu DigCompEdu (Profesní zapojení, Digitální zdroje, Výuka, Digitální hodnocení, Podpora žáků). Zjednodušený popis digitálních kompetencí je ZDE. Sebehodnocením by měli ideálně projít všichni učitelé ve škole nebo jejich převážná většina (tato aktivita každému zabere cca 30 minut). Jedině tak se dá zajistit kvalitní následná podpora a rozvoj v rámci digitálních kompetencí. Po vzájemné dohodě vám také můžeme pomoci sestavit i individuální sebehodnotící dotazník s vlastními otázkami, který může být pro některé školy lepší variantou. Vedle sebereflexe hrají velmi důležitou roli i samotné osobní konzultace s vedením školy a samotnými učiteli, které pak dokreslují zjištění v sebehodnotících dotaznících.

Vedle sebehodnocení učitelů je žádoucí, aby vedení školy ideálně ve spolupráci s dalšími klíčovými osobami (např. ICT metodik) zhodnotili zapojení ICT technologií ve škole, posoudili slabé a silné stránky školy. V tomto může velmi pomoci volně dostupný evaluační on-line nástroj Škola 21, který pomůže reflektovat aktuální stav zapojení ICT života školy. Zařazením Vaší školy do některé ze čtyř fází u každého indikátoru si ujasníte, v jakém stadiu se nacházíte.

NAŠE PODPORA

Co pro vás v této fázi můžeme zajistit a co můžete získat?

Poskytnutí ověřených sebehodnotících nástrojů (popř. vytvoření vlastního dotazníkového šetření na míru s ohledem na standard DigCompEdu) + plnou podporu metodika, který zorganizuje a zajistí analýzu.

Vyhodnocení výstupů ze sebehodnocení učitelů a posbírání cenných informací indikující potřeby vzdělávání a rozvoje (individuální/skupinové diskuse).

Nastavení rozvojové strategie školy i celého kolektivu, tvorba akčního plánu rozvoje školy, skupin učitelů či jednotlivců. Zpracování přehledu vzdělávacích možností a příležitostí pro školu i jednotlivce.

2/ Proces vzdělávání

Na základě analýzy je možné sestavit metodiku a samotný vzdělávací plán pro celý učitelský tým či skupiny. Vzdělávací proces, jeho forma a rozsah je velmi individuální a je vždy zaměřen na konkrétní potřeby a požadavky školy, či jednotlivých učitelů, vycházející z předchozího sebehodnocení a konzultace s vedením školy, popř. dalšími klíčovými osobami. 

Vzdělávací proces je zpravidla sestaven z kombinace prezenčního školení, popř. individuálního školení a mentorování (jeden učitel vs. mentor). Podle potřeby se také zavádí e-learningová podpora, která doplňuje obsah vzdělávání. Důležitá je také individualizace vzdělávání s ohledem na pracovní náplň učitelů i jejich znalostní úroveň (učitelé teoretických předmětů, učitelé odborného výcviku, učitelé 1. stupně na ZŠ, atp.). V tomto kontextu se učitelský tým rozdělí na předem domluvené skupiny, jejichž vzdělávání je uzpůsobeno jejich potřebám a úrovni digitálních kompetencí.

Lektorské a mentorské kapacity je možné využít externě (zařídí Krajské centrum vzdělávání) nebo to mohou být pedagogové přímo z vaší školy, popř. někdo, s kým máte vlastní dobrou zkušenost a má potřebné znalosti a dovednosti.

Celý vzdělávací proces zohledňuje časové možnosti pedagogů s ohledem na provoz školy, délku trvání celého procesu i jeho správné načasování. Vzdělávací proces pak může trvat několik týdnů, ale třeba i několik měsíců.

NAŠE PODPORA

Co pro vás v této fázi můžeme zajistit a co můžete získat?

Zpracování metodiky vzdělávacího procesu pro celou školu, skupinu či jednotlivce v návaznosti na analýzu a sebehodnocení včetně nastavení vzdělávacího plánu a výběru vhodných vzdělávacích metod. 

Zajištění lektorských a mentorských kapacit, metodiků, poradců a odborníků z praxe v kontextu na cílenou podporu. Zajištění školících prostor s potřebným vybavením.

Koordinace a plánování vzdělávání ve vaší škole (komunikace se školou, lektory,…)

3/ Vyhodnocení

Po dokončení vzdělávacího procesu je důležité vyhodnotit přínos a zvýšení kompetencí jednotlivých učitelů a následně nastavit plán dalšího rozvoje.

Jednou z možností je opětovné sebehodnocení (např. Učitel 21), které ukáže daný vývoj (srovnání s úvodní sebereflexí) nebo velmi dobře také poslouží neformální setkání všech zúčastněných (popř. jednotlivých skupin), kde se zhodnotí individuální i celkový přínos celého procesu. Ideálně se realizuje obojí.

Na základě výstupů se dále definují individuální vzdělávací plány všech zúčastněných pedagogických pracovníků, popř. také plán rozvoje školy (dle výstupu hodnocení pomocí nástroje Škole 21). Vedení školy tak získá jasnou představu o tom, které kompetence je potřeba dále rozvíjet.

Vzdělávací plány (popř. také učitelská portfolia) jsou velmi důležitou stránkou činnosti učitele ve škole. Bohužel jen málokterá škola koncepčně pracuje s plánováním profesního rozvoje učitelů a sleduje jeho vývoj i potřeby ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.

NAŠE PODPORA

Co pro vás v této fázi můžeme zajistit a co můžete získat?

Zpracování vyhodnocení vzdělávacího procesu, včetně sebereflexe účastníků (stanovení přínosu celého procesu)

Vytvoření akčních plánů rozvoje učitelů (ale i celé školy) s ohledem na další profesní rozvoj a udržitelnost kvality digitálních kompetencí ve škole. 

Metodická i technická pomoc s tvorbou vlastních učitelských portfolií (hromadné zavedení v rámci školy, zvýšení kvality vzdělanosti pedagogického týmu a tím i kvality celé školy). 

MÁME ZKUŠENOSTI

Projekt rozvoje digitálních kompetencí učitelů

Myšlenka systematicky rozvíjet digitální kompetence učitelů, resp. škol navazuje na realizovaný projekt s názvem Rozvoj digitálních kompetencí SŠ pedagogů v Plzeňském kraji, který jsme pilotně ověřovali v letech 2019 – 2022. Do tohoto projektu bylo zapojeno 12 středních škol v Plzeňském kraji. Na základně kladných reakcí pedagogů jsme se rozhodli v podpoře i dalších středních škol.

Více o projektu se dozvíte na webu www.digitalnikompetence.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Nebojte se zeptat

Máte otázky, není vám něco jasné nebo si chcete domluvit nezávaznou schůzku?

Mgr. Michal Pelc
garant DVPP, metodik podpory
pelc@kcv.cz
602 173 024