Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Etický kodex kariérového poradce KCV

Jako kariérový poradce/kariérová poradkyně v KCV se zavazuji dodržovat nejvyšší standardy etické praxe, abych zajistil/a wellbeing , osobnostní a profesionální růst svých klientů. Na základě etických směrnic poskytnutých Mezinárodní asociací pro vzdělávací a profesní poradenství (IAEVG) a interním nastavením etických pravidel v KCV se zavazuji řídit následujícími body:

 1. Respekt k autonomii a důstojnosti klienta:
 • Uznávám a respektuji autonomii a důstojnost každého klienta, oceňuji jeho jedinečné zkušenosti, perspektivy a cíle.
 • Umožňuji klientům činit informovaná rozhodnutí o jejich profesní dráze, poskytuji jim takové informace, zdroje a podporu, které odpovídají úrovni jejich kompetencí.
 • Poskytuji bezpečné a podpůrné prostředí, které podporuje otevřenou komunikaci, důvěru a vzájemný respekt.
 1. Kompetence a profesní rozvoj:
 • Zavazuji se udržovat nejvyšší úroveň kompetencí kariérového poradce prostřednictvím trvalého profesního rozvoje, vzdělávání a intervizí/supervizí.
 • Komunikuji s klienty jazykem, kterému rozumí. Za tím účelem získávám od klientů průběžnou zpětnou vazbu.
 • Poskytuji služby v rámci svého vzdělání, kompetencí, zkušeností a odborných znalostí, v případě potřeby doporučuji klienty k dalším odborníkům.
 1. Důvěrnost a soukromí:
 • Zachovávám přísnou mlčenlivost ohledně všech klientských informací a dbám na to, aby osobní a citlivé údaje byly chráněny v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
 • Ohledně případného použití a zpřístupnění jejich informací získávám od klientů informovaný souhlas, přičemž vždy respektuji jejich právo na soukromí.
 1. Nediskriminace a inkluzivita:
 • Potvrzuji svůj závazek k různorodosti, rovnosti a začlenění, obhajuji rovné příležitosti a zacházení pro všechny klienty bez ohledu na rasu, etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, znevýhodnění nebo socioekonomický status.
 • Aktivně přistupuji k řešení systémových překážek a předsudků, které mohou ovlivnit kariérní rozvoj mých klientů a přístup ke zdrojům.
 1. Profesní hranice vztahu a střet zájmů:
 • S klienty udržuji profesionální vztah, nastavuji jasné a vhodné hranice vztahu klient – poradce, ve kterém upřednostňuji nejlepší zájmy klienta.
 • Zdržuji se navazování bližších/intimních vztahů, které by mohly ohrozit objektivitu nebo efektivitu poradenského procesu, vyhýbám se střetu zájmů.
 1. Odpovědnost vůči společnosti a profesi:
 • Uvědomuji si svou odpovědnost pozitivně přispívat společnosti a profesi kariérového poradenství, obhajovat politiku a postupy, které podporují wellbeing a rozvoj jednotlivců a komunit.
 • Zapojuji se do neustálé sebereflexe a hodnocení svých vlastních přesvědčení, předsudků a postupů, snažím se neustále zlepšovat a zvyšovat kvalitu svých služeb.
 • Průběžně s kolegy reflektuji humanistické principy, které jsou základem etického chování, a zohledňuji měnící se sociální a politické otázky, které mají pro mou praxi etické důsledky. Diskutuji s kolegy v KCV otázky typu, jak by měly služby kariérového poradenství eticky reagovat na globální, ekonomické nebo environmentální změny.
 1. Otevřenost a etické rozhodování:
 • Dodržuji principy otevřenosti a transparentnosti ve všech profesionálních interakcích, informuji klienty o účelu, cílech, metodách, pravidlech a způsobech poskytování kariérového poradenství.
 • Zdržuji se hodnocení volby klienta, jeho hodnot, životních cílů nebo přesvědčení, avšak včas rozpoznávám a otevřeně řeším etická dilemata, pokud klient zastává antisociální hodnoty ohrožující jeho samotného, jiné osoby nebo společnost a životní prostředí.
 1. Profesionální vztahy a spolupráce:
 • Udržuji s kolegy, partnerskými organizacemi a dalšími odborníky zapojenými do procesu kariérového rozvoje profesionální vztahy a efektivně spolupracuji, abych zajistil/a klientům v případě potřeby komplexní podporu.
 • Respektuji odbornost a práci ostatních, podporuji týmovou spolupráci v nejlepším zájmu klientů.

Tento Etický kodex slouží jako hlavní rámec pro etické rozhodování a profesionální chování v oblasti kariérového poradenství KCV. Zavazuji se, že budu dodržovat zásady a principy uvedené v tomto Etickém kodexu a budu odpovědný/á za udržování nejvyšší úrovně etického chování ve všech aspektech mé práce.