Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Zásady ochrany osobních údajů

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, dále jen „KCV“, jako správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotní vzdělávání

Jméno a příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefon a email.

Jazyková škola (JŠ)

Jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, trvalého nebo přechodného pobytu, telefon a email, státní občanství, zdravotní pojišťovna. Údaje o znevýhodnění žáka, zdravotních obtížích a údaje o předchozím vzdělávání na střední škole.

Kariérové poradenství (KP)

Jméno a příjmení, věk, telefon a email.

Knihovna

Jméno a příjmení, adresa, telefon a email.

Tyto údaje jsou vyžadovány zákonnými předpisy (zejména zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících), případně jsou nutné k zajištění organizace vzdělávání. KCV osobní údaje nepředává třetí osobě a likviduje je v zákonné skartační lhůtě.

Na KCV je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS: 55yfxq7, emailem na adrese sekretariat@kcvjs.cz nebo poštou na adrese: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na KCV obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů školy je Jan Honomichl, tel: 608 595 883 email: kcvjs@vsouladu.eu, ID DS: w8rr9sc.