Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Projekty

Máme rádi výzvy, rádi hledáme nové cesty a nová řešení. Zapojení do následujících projektů v sobě tohle všechno spojuje a umožňuje nám dělat věci, které dávají smysl, a posouvat tak kariérové poradenství v Plzeňském kraji zase o kousíček dál.

Které projekty to jsou?

Aktuální projekty

V průběhu projektu budeme nejprve inovovat a později realizovat zážitkové sebepoznávací aktivity skupinového kariérového poradenství, kterými chceme podpořit genderově nestereotypní přístup k volbě vzdělávací a profesní dráhy žákyň a žáků posledního ročníku ZŠ a studující na SŠ. Workshopy budu zvyšovat povědomí o genderových stereotypech a rozšiřovat možnosti volby studijního oboru a profese o genderově atypické, a to zejména prostřednictvím prohloubení sebepoznání adolescentů, uvědoměním si vlastních silných stránek a kompetencí, které jsou pro další kariérové směřování nejpodstatnější.
Budeme opět pracovat s konceptem kompetencí pro řízení kariéry (Career Management Skills = CMS) a s kompetencemi potřebnými pro uplatnění na budoucím trhu práce („kompetence budoucnosti“ podle Světového ekonomického fóra), který prochází neustálými změnami. Chceme propojit genderově nestereotypní kompetenční profily absolventů jednotlivých oborů středních škol s kompetenčními profily různých profesí a nabourat genderové stereotypy spojené s určitými obory a profesemi. Budeme podporovat dospívající v tom, aby jejich volba budoucího studijního oboru a profesního zaměření byla založená na jejich skutečných dovednostech, schopnostech a kompetencích bez ohledu na genderové předsudky a stereotypy.

Další cílovou skupinou projektu jsou také pedagogové a školní kariéroví poradci, pro které vytvoříme vzdělávací programy a budeme jim metodickou oporou.

V neposlední řadě se budeme věnovat také práci s rodiči dětí, kteří mají na jejich rozhodování ohledně volby dalšího vzdělávacího zaměření značný vliv.

Nedílnou součástí projektu je evaluace, která bude zjišťovat, jaký dopad mají klíčové aktivity na cílové skupiny.

Doba realizace projektu – 1.12. 2023 – 30. 11. 2025.

Projekt Posviť si na budoucnost bez předsudků registrační číslo CZ.03.01.02/00/22_020/0000863 je realizovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci výzvy “Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání.”

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt realizuje od září 2023 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, zrodil se díky aktivitám Paktu zaměstnanosti a získané podpoře z OP Zaměstnanost+. Stali jsme se v projektu partnerem, který zajišťuje skupinové programy kariérového poradenství, individuální kariérové poradenství a metodickou podporu k aktivitám (exkurze, stínování apod.).

Projekt jako takový se zaměřuje na řešení předčasných odchodů ze vzdělávání, nezaměstnanost absolventů a nesoulad mezi vystudovaným oborem a vzděláváním. Projekt nabízí studentům posledních ročníků SŠ či VOŠ a čerstvým absolventům pestrou škálu aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pro řízení kariéry a zvýšení orientace na trhu práce.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost+.

Stránky projektu: StartKa – Start kariéry v Plzeňském kraji | Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (rra-pk.cz)

Od května 2021 jsme partnery v projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. Projekt realizujeme společně s Informačním a poradenským centrem ZČU, spolupracujícími organizacemi je Fokus, Praha, z.ú. a Ledovec z.s. Projekt se představil v rámci konference Dobrá praxe – Rovné příležitosti (20.-21.10.2021). Záznamy z akce můžete zhlédnout na You Tube kanále KCV zde.

Cílem projektu je vytvořit funkční systém preventivní podpory psychického zdraví dětí a mladistvých v plzeňském regionu. Nabídne informační a preventivní aktivity pro děti a mladistvé, jejichž metodika vychází z úspěšného programu “Blázníš? No, a!” a my se budeme podílet na jeho modifikaci. Vzniká destigmatizační výukový program “Když duše není stigma” určený převážně dětem a mladistvým. Pro pedagogické pracovníky, studenty FPE, studenty FZS, sociální pracovníky a poradenské pracovníky nabízí projekt vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností v oblasti prevence duševních onemocnění a péče o duševní zdraví – Vzděláváním k duševnímu zdraví. Jedním z dalších cílů tříletého projektu je také zefektivnění služeb psychologické poradny při ZČU v Plzni. Vznikají informační materiály “Škola se zdravou duší”, které se zaměřují na oblast podpory destigmatizace, vzdělávání a informování o tématu duševního zdraví dětí a mladistvých v prostředí škol. Škola se zdravou duší bude přístupná zejména v elektronické podobě v rámci webu bezbarier.zcu.cz.

Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-013

Aktivity projektu jsou financovány ze zdrojů EHP a Norska: www.eeagrants.cz

V rámci projektu se zaměřujeme na podporu při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělání formou komplexní podpory, např. kurzy českého jazyka, kariérového poradenství, adaptačními aktivitami, doučováním, psychosociální podporou, dobrovolnickou podporou. Vedle toho se zaměřujeme i na metodickou podporu středoškolských pedagogů při práci se žáky bez dostatečné znalosti češtiny. V neposlední řadě se snažíme dosáhnout systémové změny na státní úrovni ve spolupráci s krajskými samosprávami.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci. Ti po splnění povinné školní docházky (většinou v zemi původu) nemají možnost se bezplatně učit česky a neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání. Aktivity v projektu tak reagují na tuto situaci a cílí na zvýšení šancí žáků na přijetí a úspěšné studium na škole odpovídající jejich potenciálu.

VÍCE O PROJEKTU ZDE.

Ukončené projekty

Svět se mění, už nějakou dobu probíhá čtvrtá průmyslová revoluce, která souvisí s digitalizací, automatizací a robotizací.

Tento Průmysl 4.0 má vliv i na celospolečenské změny – ovlivňuje zaměstnanost nebo požadavky na vzdělávání. Právě na odpovídající vzdělávání žáků pro budoucnost se zaměřoval projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, v němž jsme byli partnerem.

Je pro nás důležité, aby žáci středních i základních škol rozvíjeli ty dovednosti a kompetence, které jim pomohou s uplatněním na měnícím se trhu práce.

V projektu jsme se snažili podpořit školy v rozvoji kariérového poradenství tak, aby žáci byli vedeni k uvědomování si svých silných stránek, schopností a dovedností a na základě toho byli schopni se sami rozhodovat o své budoucí vzdělávací a profesní cestě. Snažili jsme se předejít tomu, aby opouštěli školy předčasně, a snažili jsme se, aby vzhledem k rychlým změnám pochopili důležitost celoživotního vzdělávání. Podporovali jsme školy v tom, aby více a kvalitněji spolupracovaly se zaměstnavateli, a tím propojovaly vzdělávání žáků s praxí. V neposlední řadě jsme poskytovali podporu pedagogům, aby vše hladce zvládli.

VŠE O PROJEKTU ZDE.

Od července 2017 do prosince 2020 jsme byli partnerem v projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), jehož realizátorem bylo Informačně poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni. Cílem realizovaných aktivit projektu bylo zajistit optimální rozvoj žáků a studentů se SVP, díky kterému se snadněji zapojí nejen do dalšího vzdělávání, ale ve svém důsledku i do pracovního procesu. Role KCV (Info Kariéry) spočívala v realizaci rozšířených workshopů kariérového poradenství, zaměřených na mapování silných stránek, poznávání a identifikaci přenositelných (měkkých) kompetencí i poznávání mechanismů trhu práce. Účastníci rozvíjeli své sebeprezentační dovednosti a vedle skupinových zážitkových aktivit, e-learningu a exkurzí měli též možnost využít individuálních konzultací s našimi poradci nad svými vlastními tématy.

Poradci a lektoři KCV (Info Kariéry) také realizovali část Letní školy pro děti se SVP formou zážitkových aktivit kariérového poradenství. Podíleli jsme se též na konferenční a publikační činnosti spojené s projektem (především šíření příkladů dobré praxe) a připravili jsme související mobilní online nástroj jako odpovídající vzdělávací a poradenské prostředí pro cílovou skupinu projektu. Více o projektu zde.

Krajský projekt v období leden 2018 až prosinec 2020 řešil komplexní rozvoj odborného vzdělávání na 14 středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Aktivity projektu byly zaměřeny na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a na motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání.

Kariéroví poradci z KCV měli v roli metodiků kariérového poradenství na starosti realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s přesahem na ZŠ. Cílem této aktivity bylo zefektivnění realizovaných motivačních aktivit a vytvoření doporučení pro rozvoj kariérního poradenství na středních školách, který je po skončení projektu inspirací i pro další školy.

Cestou, jak dosáhnout vyšší účinnosti aktivit, které SŠ v rámci projektu plánují a realizují pro své žáky nebo pro žáky partnerských základních škol, je posílit v nich kariérové obsahy a vhodně je začlenit do systému kariérního poradenství školy. Metodici se snažili (formou vzdělávacích, metodických a konzultačních akcí), aby realizační týmy škol, resp. lektoři jednotlivých kroužků, exkurzí a dalších aktivit i poradci na školách společně věnovali intenzivnější pozornost kariérním přesahům, které jdou ruku v ruce s odbornou náplní akce.

Tím  jednak podpoří jejich kompetence v kariérním rozhodování a zároveň také posílí odborný dopad aktivit. Zvýší tím šanci, že např. exkurze přestane být pouhým výletem a vítaným vybočením z rutiny všedních dnů, ale cennou zkušeností, na které se dá stavět.

Jak se školám zdůrazňování kariérních kontextů v aktivitách dařilo, a zda a jak se je dařilo propojovat s kariérovým poradenstvím ve škole, sledovali metodici průběžně při návštěvách jednotlivých škol a při společných konzultacích.

Do projektu bylo zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje (partneři Plzeňského kraje s finančním příspěvkem). Spolupracovalo s nimi v rámci jednotlivých klíčových aktivit dalších 71 základních a 13 mateřských škol. Podrobnosti o projektu viz zde. Sborník dobré praxe a závěrečná zpráva ZDE.