Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Projekty

Máme rádi výzvy, rádi hledáme nové cesty a nová řešení. Zapojení do následujících projektů v sobě tohle všechno spojuje a umožňuje nám dělat věci, které dávají smysl, a posouvat tak kariérové poradenství v Plzeňském kraji zase o kousíček dál.

Které projekty to jsou?

Aktuální projekty

Svět se mění, už nějakou dobu probíhá čtvrtá průmyslová revoluce, která souvisí s digitalizací, automatizací a robotizací.

Tento Průmysl 4.0 má vliv i na celospolečenské změny – ovlivňuje zaměstnanost nebo požadavky na vzdělávání. Právě na odpovídající vzdělávání žáků pro budoucnost se zaměřuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, v němž jsme partnery.

Je pro nás důležité, aby žáci středních i základních škol rozvíjeli ty dovednosti a kompetence, které jim pomohou s uplatněním na měnícím se trhu práce.

V projektu se snažíme podpořit školy v rozvoji kariérového poradenství tak, aby žáci byli vedeni k uvědomování si svých silných stránek, schopností a dovedností a na základě toho byli schopni se sami rozhodovat o své budoucí vzdělávací a profesní cestě. Snažíme se předejít tomu, aby opouštěli školy předčasně, a snažíme se, aby vzhledem k rychlým změnám pochopili důležitost celoživotního vzdělávání. Podporujeme školy v tom, aby více a kvalitněji spolupracovaly se zaměstnavateli, a tím propojovaly vzdělávání žáků s praxí. V neposlední řadě poskytujeme podporu pedagogům, aby vše hladce zvládli.

VŠE O PROJEKTU ZDE.

Od května 2021 jsme partnery v projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. Projekt realizujeme společně s Informačním a poradenským centrem ZČU, spolupracujícími organizacemi je Fokus, Praha, z.ú. a Ledovec z.s. Projekt se představil v rámci konference Dobrá praxe – Rovné příležitosti (20.-21.10.2021). Záznamy z akce můžete zhlédnout na You Tube kanále KCV zde.

Cílem projektu je vytvořit funkční systém preventivní podpory psychického zdraví dětí a mladistvých v plzeňském regionu. Nabídne informační a preventivní aktivity pro děti a mladistvé, jejichž metodika vychází z úspěšného programu “Blázníš? No, a!” a my se budeme podílet na jeho modifikaci. Vzniká destigmatizační výukový program “Když duše není stigma” určený převážně dětem a mladistvým. Pro pedagogické pracovníky, studenty FPE, studenty FZS, sociální pracovníky a poradenské pracovníky nabízí projekt vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností v oblasti prevence duševních onemocnění a péče o duševní zdraví – Vzděláváním k duševnímu zdraví. Jedním z dalších cílů tříletého projektu je také zefektivnění služeb psychologické poradny při ZČU v Plzni. Vznikají informační materiály “Škola se zdravou duší”, které se zaměřují na oblast podpory destigmatizace, vzdělávání a informování o tématu duševního zdraví dětí a mladistvých v prostředí škol. Škola se zdravou duší bude přístupná zejména v elektronické podobě v rámci webu bezbarier.zcu.cz.

Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-013

Aktivity projektu jsou financovány ze zdrojů EHP a Norska: www.eeagrants.cz

V rámci projektu se zaměřujeme na podporu při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělání formou komplexní podpory, např. kurzy českého jazyka, kariérového poradenství, adaptačními aktivitami, doučováním, psychosociální podporou, dobrovolnickou podporou. Vedle toho se zaměřujeme i na metodickou podporu středoškolských pedagogů při práci se žáky bez dostatečné znalosti češtiny. V neposlední řadě se snažíme dosáhnout systémové změny na státní úrovni ve spolupráci s krajskými samosprávami.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci. Ti po splnění povinné školní docházky (většinou v zemi původu) nemají možnost se bezplatně učit česky a neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání. Aktivity v projektu tak reagují na tuto situaci a cílí na zvýšení šancí žáků na přijetí a úspěšné studium na škole odpovídající jejich potenciálu.

VÍCE O PROJEKTU ZDE.

Ukončené projekty

Od července 2017 do prosince 2020 jsme byli partnerem v projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), jehož realizátorem bylo Informačně poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni. Cílem realizovaných aktivit projektu bylo zajistit optimální rozvoj žáků a studentů se SVP, díky kterému se snadněji zapojí nejen do dalšího vzdělávání, ale ve svém důsledku i do pracovního procesu. Role KCV (Info Kariéry) spočívala v realizaci rozšířených workshopů kariérového poradenství, zaměřených na mapování silných stránek, poznávání a identifikaci přenositelných (měkkých) kompetencí i poznávání mechanismů trhu práce. Účastníci rozvíjeli své sebeprezentační dovednosti a vedle skupinových zážitkových aktivit, e-learningu a exkurzí měli též možnost využít individuálních konzultací s našimi poradci nad svými vlastními tématy.

Poradci a lektoři KCV (Info Kariéry) také realizovali část Letní školy pro děti se SVP formou zážitkových aktivit kariérového poradenství. Podíleli jsme se též na konferenční a publikační činnosti spojené s projektem (především šíření příkladů dobré praxe) a připravili jsme související mobilní online nástroj jako odpovídající vzdělávací a poradenské prostředí pro cílovou skupinu projektu. Více o projektu zde.

Krajský projekt v období leden 2018 až prosinec 2020 řešil komplexní rozvoj odborného vzdělávání na 14 středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Aktivity projektu byly zaměřeny na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a na motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání.

Kariéroví poradci z KCV měli v roli metodiků kariérového poradenství na starosti realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s přesahem na ZŠ. Cílem této aktivity bylo zefektivnění realizovaných motivačních aktivit a vytvoření doporučení pro rozvoj kariérního poradenství na středních školách, který je po skončení projektu inspirací i pro další školy.

Cestou, jak dosáhnout vyšší účinnosti aktivit, které SŠ v rámci projektu plánují a realizují pro své žáky nebo pro žáky partnerských základních škol, je posílit v nich kariérové obsahy a vhodně je začlenit do systému kariérního poradenství školy. Metodici se snažili (formou vzdělávacích, metodických a konzultačních akcí), aby realizační týmy škol, resp. lektoři jednotlivých kroužků, exkurzí a dalších aktivit i poradci na školách společně věnovali intenzivnější pozornost kariérním přesahům, které jdou ruku v ruce s odbornou náplní akce.

Tím  jednak podpoří jejich kompetence v kariérním rozhodování a zároveň také posílí odborný dopad aktivit. Zvýší tím šanci, že např. exkurze přestane být pouhým výletem a vítaným vybočením z rutiny všedních dnů, ale cennou zkušeností, na které se dá stavět.

Jak se školám zdůrazňování kariérních kontextů v aktivitách dařilo, a zda a jak se je dařilo propojovat s kariérovým poradenstvím ve škole, sledovali metodici průběžně při návštěvách jednotlivých škol a při společných konzultacích.

Do projektu bylo zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje (partneři Plzeňského kraje s finančním příspěvkem). Spolupracovalo s nimi v rámci jednotlivých klíčových aktivit dalších 71 základních a 13 mateřských škol. Podrobnosti o projektu viz zde. Sborník dobré praxe a závěrečná zpráva ZDE.