Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském

Svět se mění, už nějakou dobu probíhá čtvrtá průmyslová revoluce, která souvisí s digitalizací, automatizací a robotizací.

Tento Průmysl 4.0 má vliv i na celospolečenské změny – ovlivňuje zaměstnanost nebo požadavky na vzdělávání. Právě na odpovídající vzdělávání žáků pro budoucnost se zaměřuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, jehož jsme partnery.

Je pro nás důležité, aby žáci středních i základních škol rozvíjeli ty dovednosti a kompetence, které jim pomohou s uplatněním na měnícím se trhu práce.

V projektu se snažíme podpořit školy v rozvoji kariérového poradenství tak, aby žáci byli vedeni k uvědomování si svých silných stránek, schopností a dovedností a na základě toho byli schopni se sami rozhodovat o své budoucí vzdělávací a profesní cestě. Snažíme se předejít tomu, aby opouštěli školy předčasně, a snažíme se, aby vzhledem k rychlým změnám pochopili důležitost celoživotního vzdělávání. Podporujeme školy v tom, aby více a kvalitněji spolupracovaly se zaměstnavateli, a tím propojovaly vzdělávání žáků s praxí. V neposlední řadě poskytujeme podporu pedagogům, aby vše hladce zvládli.

Našimi tématy v tomto projektu jsou

Výcvik – vzdělávací program pro kariérové poradce

Co je cílem vzdělávacího programu pro kariérové poradce a jak téma vnímáme?

Cílem programu je poskytnout učitelům SŠ/ZŠ dostatečné know-how a související zkušenost tak, aby se z nich stali samostatní kariéroví poradci, jistí si svojí rolí ve škole, schopní koordinovat své kolegy v naplňování vzdělávací a poradenské strategie školy.

Jak program vypadá, jakým způsobem jej realizujeme?

Vycházíme z koncepce 80-hodinového vzdělávacího programu opírajícího se v tematických oblastech o kvalifikační standard Národní soustavy kvalifikací „Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu“. Zapojujeme nejkvalitnější tuzemské lektory včetně vybraných zahraničních hostů. Máme jasný koncept, čeho chceme ve výcviku dosáhnout, a vyhodnocujeme zpětnou vazbu účastníků, zda se jej daří naplňovat. Vedle přednášek a workshopů vedených lektory se účastníci schází v rámci samostatných sebe-učících se skupin (peer skupiny) a absolvují individuální mentoring. Absolventi programu mají možnost vykonat zkoušku ze zmíněné profesní kvalifikace NSK.

Harmonogram výcviku: 1. běh: 11/2021 – 6/2022; 2. běh: 9/2022 – 4/2023; 3. běh: 1/2023 – 9/2023

 
Standard kvality kariérového poradenství

Co je standard kvality kariérového poradenství (KP)?

Standard kvality KP představuje komplexní a přehledný nástroj rozvoje služby kariérového poradenství a reflexe jednotlivých oblastí poradenské praxe, přičemž má potenciál pomoci nastavit celkovou koncepci poradenského pracoviště na škole či podobné instituci. Nejedná se o závazný dokument typu ISO, nýbrž o pomůcku pro udržitelnou a kvalitní službu přinášející užitek žákům i rodičům. Standard vznikl v rámci mezinárodního projektu QUAL-IM-G a je volně k dispozici všem zájemcům o rozvoj své poradenské služby.

Jakým způsobem se standardem pracujeme?

Jedním slovem partnersky. V rámci individuálních schůzek s poradci na školách seznamujeme odbornou veřejnost s jednotlivými oblastmi kariérového poradenství a vzdělávání, které pokrývají celé spektrum poradenské služby žákům. Společně definujeme v oblastech jednotlivá kritéria, která mají školy zájem sledovat, rozvíjet a zkvalitňovat. Následně provázíme kariérové poradce procesem rozvoje a zavádění konkrétních opatření v rámci jednotlivých oblastí. Infografiku standardu naleznete ZDE.

 

Konference dobré praxe kariérového poradenství

Co je cílem konferencí dobré praxe KP?

Cílem je vybrat, rozebrat a přizpůsobit pro prostředí škol témata mající dopad na vzdělávací a profesní život v 21. století. Seznámit odbornou veřejnost ze zapojených škol i další sociální partnery s klíčovými tématy, trendy a stakeholdery tuzemského kariérového poradenství včetně inspirace příklady pro její poradenskou praxi.

Jak ke konferencím přistupujeme?

Na základě mapování mezi odbornou veřejností pečlivě vybíráme hlavní témata jednotlivých konferencí, tematických oblastí a na ně navázaných mluvčích. S ohledem na aktuální situaci protiepidemických opatření i potřebnou dostupnost volíme většinou online formát setkání.

Harmonogram: 1. Představení témat projektu – 12/2021; 2. Konference zaměřená na portfolia 3/2022; 3. Závěrečná konference projektu 10/2023

 

Aktuální informace o konferencích najdete na stránce Akce.

Co jsou rovné příležitosti ve vzdělávání? Jak tématu rozumíme?  

Věříme, že každý člověk má potenciál, který stojí za to rozvíjet tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat v současné měnící se společnosti. Rovné příležitosti vnímáme jako podmínky ve vzdělávání, které umožní růst všech – žáků i pedagogů s ohledem na životní cestu, kterou se chtějí vydat.

Proč téma přinášíme do škol?     

Chceme inspirovat školy k vytvoření výše zmíněných podmínek.  Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je pro nás vstupní bránou do škol, neboť jeho členy vnímáme jako stěžejní pro koordinaci a spolupráci v rámci tématu rovných příležitostí. Konkrétními koordinovanými a vzájemně se podporujícími aktivitami chceme být se školami v kontaktu a pomoci jim:  

 1. zmapovat, jaký je současný obraz ŠPP na jejich škole;  
 2. definovat si budoucí podobu a fungování jejich ŠPP společně s kolegy;  
 3. využít inspirace, zkušeností a získaných informací z dílčích aktivit projektu Vzdělávání 4.0 tak, aby členové ŠPP byli schopni vhodně a pružně reagovat na potřeby jejich školy a změny v současné společnosti.    

Co konkrétního od nás mohou školy očekávat?

Platforma rovných příležitostí

Platforma je prostor pro inspiraci, vzájemné sdílení zkušeností a nových poznatků a aktivní zapojení účastníků. Zváni jsou zástupci středních škol a základních škol Plzeňského kraje a další odborníci z oblasti vzdělávání, jako např. z Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, Západočeské univerzity, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Regionální rozvojové agentury, speciálně pedagogických center, neziskového sektoru i veřejnosti.  

 • 12 setkání platformy (4x ročně)
 • na nadcházející termíny upozorňujeme na stránce Akce
 • záznamy ze setkání platformy jsou k dispozici na You Tube kanále KCV.
Konference dobré praxe rovných příležitostí

Otevřený prostor pro setkání a diskuzi nad tématy souvisejícími především se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sdílení cenných zkušeností a inspiraci pro vytváření podmínek umožňujících růst všech – žáků i pedagogů.

 • 3 konference dobré praxe – rovné příležitosti (1x ročně)
 • záznam z online Konference dobré praxe – rovné příležitosti 2021 ZDE.
 • záznam z online Konference dobré praxe – rovné příležitosti 2022 ZDE.
Externí podpora rovných příležitostí na školách

Dokážeme zprostředkovat kontakty na externí odborníky a organizace – firmy, neziskové organizace a další sociální partnery, a zajistit služby, které mohou být pro školy užitečné při řešení palčivých témat.

Co jsou to předčasné odchody ze vzdělávání? Jak téma vnímáme?

Předčasné odchody vnímáme jako socioekonomické téma, které má širokospektrální dopad. Netýká se pouze vnitřního ekosystému školy, přerůstá jej a zasahuje jak daného jedince ve všech aspektech jeho života a budoucího profesního směřování, tak společnost jako takovou.

Proč se tématu věnujeme?

Chceme školy podpořit v hledání příčin předčasných odchodů a následně v jejich řešení. Chceme také školy více propojit s firmami, zřizovateli, sociálními partnery, ale i se sebou navzájem a s místní komunitou.

Jak se tématu věnujeme:

Vytvořili jsme metodiku prevence předčasných odchodů Důvod dokončit, jejíž součástí je i návrh na podobu polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku pro zjištění příčin odchodu bývalých žáků. Metodiku a postup, který nabízí, prezentujeme jak zapojeným školám, tak zainteresované odborné veřejnosti. Rovněž nabízíme metodickou podporu a poradenství při zavádění metodiky na konkrétní škole a její aktualizaci a transformaci na specifika a potřeby školy.

Na představení metodiky na konferenci Výzvy a potřeby kariérového poradenství se můžete podívat ZDE. Téma předčasných odchodů ze vzdělávání bylo diskutováno také na prvním setkání platformy rovných příležitostí ZDE.

Co je myšleno spoluprací škol a firem ve vzdělávání? Jak tématu rozumíme?

Podaktivita spolupráce škol se zaměstnavateli reaguje na dynamiku světa práce, která představuje velkou výzvu pro svět vzdělávání. Stávající formy interakce těchto světů stojí především na exkurzích a odborných praxích vázaných na odborné vzdělávání. Hledáním nových forem spolupráce (např. jednodenní stáže – stínování) a rozpracováním metodických postupů, zahrnujících individuální kariérové poradenství, pomáháme žákům i pedagogům zorientovat se v důležitých fenoménech jako měkké (přenositelné) kompetence, firemní kultura či měnící se požadavky na zaměstnance. Přinášíme tato témata do dialogu škol a sociálních partnerů a rozšiřujeme způsoby spolupráce z prostředí odborného školství také na gymnázia.

Proč téma přinášíme do škol?

Mnoho škol má již vytvořenou síť spolupracujících zaměstnavatelů (pro odborné praxe). Tato spolupráce jede často v zajetých kolejích a příliš nereflektuje míru změn, kterými svět práce prochází. Firmy volají po flexibilních absolventech ochotných učit se novým postupům a školy naopak požadují kapacity a vybavení pro odpovídající přípravu budoucích tvůrců světa práce. Užší vazby mezi oběma světy se ukazují jako žádoucí cesta pro udržitelný rozvoj, a je proto potřebné společně hledat způsoby, jak tyto vazby tvořit, rozvíjet a vést k oboustranné spokojenosti, například akcentem na individualizované kariérové poradenství a vzdělávání.

Co konkrétního od nás mohou školy očekávat?

Stínování (jednodenní stáže)

Podpora při realizaci jednodenních stáží u odborníků v rámci konkrétní profese. Setkání s trhem práce “zevnitř” – poznání reality konkrétní profese, souvisejících faktorů (spolupráce s kolegy a klienty, režim dne, klima pracoviště…), kompetencí v praxi a jejich reflexe s kariérovým poradcem.

Metodická podpora a asistence při sjednávání jednodenních stáží (stínování)

Dostupný, ve školní praxi využitelný a přehledný nástroj pro pomoc v realizaci aktivit spolupráce školy se sociálními partnery (především zaměstnavateli), který staví na vyzkoušených postupech a tipech nejen pro kariérové poradce. Příklady dobré praxe strategií oslovování škol a zaměstnavatelů a propojení jednotlivých odborníků se školami. Příklady využívání různých poradenských přístupů a nástrojů (např. NSP, kompetenční portfolio) jako vhodného postupu pro práci s žáky ve vazbě na konkrétní pozici ze světa práce.

Exkurze a databáze příkladů dobré praxe spolupráce škol a firem

Vytvoření databáze (platformy) stáží, exkurzí, praxí, odborného výcviku a stínování. Vytváření sítě kontaktů na odpovědné osoby ve firmách a školách. Zprostředkování nabídky a poptávky mezi školami a zaměstnavateli.

V návaznosti na Vizi vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035 („Poznávej! Inspiruj! Propojuj!“) vnímáme vzdělávání jako významnou hodnotu a usilujeme o rozvoj celoživotního učení a kompetencí občanů v regionu pro spokojený a plnohodnotný život i v proměnlivé společnosti. 

Cílem aktivit na podporu dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji je:

 • aktivizace škol, krajských sítí a rozšiřování jejich funkcí vůči zájemcům o další vzdělávání dospělých z řad veřejnosti a zaměstnavatelů,
 • motivace k celoživotnímu rozvoji,
 • vytvoření online databáze poskytovatelů dalšího vzdělávání a jejich nabídky,
 • poradenství k dalšímu vzdělávání.

V období od 2021 do 2023 realizujeme:

 • mapování poskytovatelů dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji,
 • mapování nabídky vzdělávání dospělých na středních školách,
 • komunikace s poskytovateli a zaměstnavateli ohledně potřeb dalšího vzdělávání,
 • plnění databáze dalšího vzdělávání.

Co je externí podpora? Jak tématu rozumíme?

Cílem krajských kariérových poradců a koordinátorů poradenské sítě je nabídnout školám podporu v tématech, která si pojmenují jako palčivá. Jsme schopni školám poskytnout kontakty na externí odborníky, propojit je s patřičnými organizacemi či vyhledat jiné možnosti podpory, které s těmito tématy souvisí a jsou pro školy užitečné.

Proč školám nabízíme externí podporu?

Chceme školám pomoci při řešení různorodých témat souvisejících se vzdělávacím procesem a nabídnout jim možnosti, které jsou v Plzeňském kraji dostupné. Dokážeme zprostředkovat kontakty na odborníky, služby, organizace a další sociální partnery, kteří mohou školám usnadnit řešení palčivých témat.

Co konkrétního od nás mohou školy očekávat?

 • Vytvoření databáze kontaktů na jednotlivce či organizace nabízející podporu školám při řešení různorodých témat a situací;
 • Zprostředkování supervize pro pedagogický sbor (skupinové i individuální);
 • Vzdělávací semináře a workshopy pro pedagogy.

Realizace projektu: 1.1.2021 – 30.11.2023

Cíle projektu: Podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území PK. Rozvoj kompetencí pracovníků a managementu škol a podnícení zájmu dětí a žáků o ICT a technické obory cestou spolupráce mezi školami všech stupňů v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Podpora aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí žáků pro řízení vlastní kariéry a prevenci předčasného ukončení vzdělávání.

INFO KARIÉRA je partnerem projektu v klíčové aktivitě 04: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Tým krajských kariérových poradců, kteří pracují na tématech projektu spolu se školními kariérovými poradci, výchovnými poradci a metodiky prevence, a krajských koordinátorů poradenské sítě, kteří pracují na rozšiřování a prohlubování spolupráce škol s externími organizacemi – firmami, neziskovými organizacemi a dalšími sociálními partnery, společně tvoří centrální úroveň poradenské sítě.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 V PLZEŇSKÉM KRAJI JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021