Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Sociální partneři

Nejsme žádní solitéři. Víme, jak důležitou a nezastupitelnou roli má v dnešním světě networking. Sdílená radost je dvojnásobná radost! Kdo tedy na poli kariérového poradenství v tom jede s námi a s kým a na čem spolupracujeme? A chtěli byste se také připojit? 

Naši parťáci z řad institucí v rámci Plzeňského kraje:

S Úřady práce v Plzeňském kraji, zejména s jejich Informačními a poradenskými středisky (IPS), spolupracujeme:

  • na akcích usnadňujících přechod žáků ze ZŠ na SŠ, především na festivalu Posviť si na budoucnost, ale i dalších regionálních burzách škol;
  • na setkáních s výchovnými poradkyněmi a poradci ze škol;
  • na poskytování individuálního kariérového poradenství dospělým klientům a na jeho neustálém zlepšování;
  • poradkyně z ÚP jsou pravidelnými účastníky našich akcí pro kariérové poradce – konferencí, platformy, vzdělávání nebo inspiromatů…

IPC ZČU je náš důležitý partner v projektech:

Společně také organizujeme konference:

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň nám pomáhá zejména v tématu školních poradenských pracovišť (ŠPP). Setkáváme se také v krajské Koordinační skupině primární prevence

Znáte RRA a její činnost? S kariérovým poradenstvím to velmi úzce souvisí, protože shromažďuje a poskytuje data (nejen) o trhu práce – např. Observatoř trhu práce. Více najdete na stránkách Paktu zaměstnanosti nebo na webu RRA.

RRA také spravuje stránky Studuj v Plzeňském kraji, určené žákům ZŠ a SŠ pro volbu povolání, a stránky Poradce v Plzeňském kraji, což je metodický web pro kariérové poradce v kraji. Proto s námi úzce spolupracují na festivalu Posviť si na budoucnost.

S NPI máme hodně společného, protože i pracovníci NPI se věnují rozvoji škol, takže využíváme každou příležitost ke spolupráci. Například v projektu Krajských akčních plánů, projektu UpSkilling, na inspirativních seminářích a konferencích apod. Při NPI působí v ČR Centrum Euroguidance, náš důležitý partner v kariérovém poradenství (viz níže).

Ceníme si i vzájemné spolupráce s těmito neziskovými organizacemi:

Ledovec, z.s. pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě k zotavení, mimo jiné jim poskytuje kariérové poradenství. Nejen to máme společné. Společně se vídáme v Koordinační skupině primární prevence (viz spolupráce s PPP výše) a společně se staráme o prevenci duševních onemocnění na středních školách – Ledovec nabízí preventivní program Blázníš? No a!, který vychází z metodiky Fokusu Praha (a jejich mezinárodní spolupráce s německými partnery). Stejnou metodikou je inspirovaný Div_nej workshop, který realizujeme v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci.

Tady a teď, o.p.s. pomáhají sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. I oni potřebují (nejen) kariérové poradenství a i (nejen) proto s Tady a teď rádi spolupracujeme.

Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. má široký záběr od vzdělávacích programů pro metodiky prevence přes preventivní programy pro třídy až po individuální poradenství pro klienty. I odborníci z CPPT jsou členy Koordinační skupiny primární prevence a i s nimi se rádi setkáváme při nejrůznějších příležitostech a vyměňujeme si zkušenosti.

Ponton, z. s. realizuje vzdělávací programy a kluby pro děti v těžké sociální situaci. Také proto je dobré vědět, co se u nich plánuje, a vzájemně se podporovat. Držíme palce, Pontone!

Point14, z. ú. se snaží pro své klienty nalézt cestu ven ze závislostí, která samozřejmě občas vede i skrze kariérové poradenství. I proto jim chceme být blízko a podporovat Point14.

…a samozřejmostí je i udržování kontaktů v oblasti kariérového poradenství:

Centrum Euroguidance je evropská síť pro podporu kariérového poradenství. Zachytává všechny inspirativní příklady z poradenské praxe a sdílí je mezi dalšími poradci.  Chcete se připojit?

Centrum Euroguidance v České republice působí při Národním pedagogickém institutu (viz výše), organizuje semináře a webináře pro kariérové poradce, na kterých se rádi podílíme, shromažďuje příklady dobré praxe v ČR a pořádá konference a soutěž Národní cena kariérového poradenství, které se každoročně účastníme (a několik cen jsme již získali).

Také vydávají časopis Kariérové poradenství v teorii a praxi a mnoho užitečných publikací pro kariérové poradce.

Evropská kontaktní skupina (EKS), z. s. pořádá spoustu skvělých vzdělávacích aktivit a konferencí a mají na svědomí i různé podpůrné publikace pro kariérové poradce, které mají často za úkol chytit Vás za ruku a přátelsky provést džunglí kariérového poradenství.

V současnosti s nimi spolupracujme na tématu portfolií, které stejně jako my prozkoumávají a zkouší uchopit směrem ke školám.

JCMM (původně Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) je organizace poskytující kariérové poradenství a metodickou podporu v školám Jihomoravském kraji. Naše spolupráce spočívá ve výměně zkušeností, vzájemném inspirování se a spolupořádání akcí věnovaných kariérovému poradenství.

KCV je členskou organizací v Expertní komoře kariérového poradenství, nezávislé platformě, jejíž cílem je podpora systémového rozvoje kariérového poradenství v ČR, uplatnění již existující expertízy a přenos inovací ze zahraničí včetně prosazování jednotných standardů kvality kariérového poradenství směrem k poskytovatelům na všech úrovních (lokální, regionální, národní a institucionální) v České republice.

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. je profesní platforma pro odborníky v oblasti kariérového poradenství a další zájemce o tuto oblast zaměřená na podporu kvality a dostupnosti kariérového poradenství v celoživotní perspektivě a v mezinárodním kontextu. Zde je KCV také členy a podílí se na projektech Sdružení. Například v projektu Qual-Im-G jsme se inspirovali pro tvorbu našeho Standardu kvality kariérového poradenství.

Díky Aspektu, z.s. jsou z nás lepší kariéroví poradci. Řada z nás totiž prošla jejich vzdělávacím a tréninkovým programem pro kariérové poradenství a sdílíme zájem o sociodynamické kariérové poradenství. V Aspektu se věnují klientům se zdravotním postižením a přináší do ČR inspiraci z mezinárodních projektů.

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

AKCE A KONFERENCE

Co se bude dít a kde se můžeme potkat

Upozorňujeme a zveme Vás na zajímavé akce související s kariérovým poradenstvím a vzděláváním nejen v Plzeňském regionu.

PŘÍBĚHY

Přečtěte si příběhy našich klientů

Nejste v tom sami, možná řešíte obdobnou situaci, jako někteří z našich klientů. 

Přečtěte si pro inspiraci jejich příběhy a staňte se hrdinou vlastního příběhu…