Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Anotace příspěvků Konference Dobrá praxe 2023

Den I. – 18. 10. 2023 –  “Škola jako místo pro rozvoj kompetencí pro život

8:45-9:30

Otvírák k tématu Škola jako místo pro rozvoj kompetencí pro život

(Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Petr Kravec, zástupci žáků SŠ) 

Kariérové poradenství a kariérové vzdělávání se zaměřuje na podporu a rozvoj kompetencí pro život (kariérových kompetencí, celoživotních kompetencí). Jak jsou tyto kompetence vnímány v kontextu vzdělávání v ČR? Panelová diskuse představí pohled na toto téma z perspektivy vzdělavatele, vzdělávaného, člověka na trhu práce a kariérového poradce.  

9:30-10:15

Jak podpořit setkávání a vzdělávání pedagogů napříč školami?

(Mgr. Alena Havelková, Mgr. Kamila Koblerová, Mgr. Karel Konopík)

Představení formátu vzdělávání pedagogů/ kariérových poradců v Plzeňském kraji, které realizovalo Krajské centrum vzdělávání Plzeň v letech 2021-2023 a které položilo základy větší spolupráci a propojení škol v Plzeňském kraji (nejen) v oblasti kariérového poradenství. Reflexe toho, co se povedlo a co zůstává výzvou skrze rozhovory s pedagogy – účastníky nového formátu vzdělávání, které umožnilo pedagogům učit se spolu i od sebe navzájem v oblasti kariérového poradenství, přinášet své aktuální problémy i úspěchy a využívat k tomu setkávání se v menších skupinách na půdě školy každého z nich.

10:45-11:40

„Co to v praxi obnáší?“ aneb zážitkové kariérové vzdělávání 

(Mgr. Jan Brabec, Ing. Zdeňka Nováková, JUDr. Jan Ožana, Mgr. Jakub Siegl, Bc. Kateřina Ulčová/Bc. Lenka Nová) 

V rámci tohoto příspěvku se účastníci seznámí s praxí zážitkového kariérového vzdělávání pro žáky SŠ. Nejprve bude představen koncept stínování odborníka z vybrané profese žákem, jak byl vytvořen a zaveden ve spolupráci s různými školami a zaměstnavateli Krajským centrem vzdělávání. Následovat bude diskuse s aktéry stínování – učitelem/kariérovým poradcem, žákem a odborníkem, na jehož pracovišti se stínování realizovalo. Posléze představí zástupci ZČU projekt „Vysokoškolákem na zkoušku“, který v podobně praktickém duchu přibližuje realitu vysokoškolského studia žákům SŠ.

11:50-13:00 a 14:35-15:45

Role pedagoga v procesu stínování odborníka interaktivní workshop 

(Mgr. Jan Brabec, Mgr. Eva Kletečková, Ing. Zdeňka Nováková

Workshop nabídne účastníkům možnost blíže se seznámit s metodikou stínování skrze Deník stínování a osobně vyzkoušet, co v tomto procesu obnáší role kariérového poradce, resp. provázejícího pedagoga. S přítomnými žáky gymnázia budou moci realizovat přípravný i reflektivní poradenský rozhovor za asistence kariérových poradců KCV, získat zpětnou vazbu a na závěr sdílet své poznatky s kolegy i zapojenými žáky.

11:50-13:00 a 14:35-15:45

Kompetence pro budoucnost interaktivní workshop

(Mgr. et Mgr. Hana Maříková, Mgr. Dagmar Pelesná) 

Budič, ledař, spojovatelka. S takovými profesemi se už dnes nesetkáme a s ohledem na turbulentní proměnu společnosti brzy zanikne i spousta profesí současných. Udává se, že 65 % dnešních školáků bude pracovat na pozicích, které ještě nevznikly, přičemž délka vykonávání jedné profese bude znatelně kratší než v generaci jejich rodičů. Čím by měli dnešní mladí odcházet vybaveni do takové společnosti? Ve workshopu věnovaném kompetencím pro budoucnost se skrze sebezkušenostní program společně podíváme na to, co se pod tímto pojmem schovává, k čemu nám takové kompetence vlastně budou (respektive už jsou), jak si je zmapovat a dále je rozvíjet. Zároveň si na aktivitě ukážeme, jak se učit tzv. “portfoliovému myšlení”.

13:30-14:15

Školní tranzit – jak špatně neodbočit 

(Mgr. Michal Beneš, Ing. Tereza Průchová, Mgr. Rut Veselá)

Co je to tranzit ve vztahu ke školní docházce? Možná vás to překvapí, ale v tomto příspěvku si nebudeme povídat o obtížném dojíždění dětí do škol, věnujeme ho spíše jiným cestám: Jak se úspěšně prodrat ze základní školy na školu střední, ze střední na vysokou či na trh práce… a neztratit se? Co pro podporu tranzitu dělají na SŠ Bor, jak se o (nejen) středoškoláky z obtížného socioekonomického prostředí a jejich ambice dostat se na VŠ stará Člověk v tísni, co nabízí svým klientům Ponton a proč je vůbec důležité napojení neziskového sektoru na školy? Na to vše se Vám pokusí odpovědět Ing. Tereza Průchová (SŠ Bor), Mgr. Rut Veselá (Člověk v tísni) a Mgr. Michal Beneš (Ponton). Nenechte si jejich příspěvky ujít. 

Den II. – 19. 10. 2023 –  “Škola jako místo pro rozvoj potenciálu každého

8:45-9:15

Jaká je souvislost mezi vzdělávacím ne/úspěchem a sociální situací regionu?

(Mgr. et Mgr. Karel Gargulák)

Jak spolu souvisí sociální podmínky a vzdělávací (ne)úspěch? Společně projdeme vybrané datové zdroje o charakteristikách vzdělávací soustavy Plzeňského kraje na jednotlivých úrovních a stupních vzdělávání. Vymezíme si kritická místa a budeme hledat příklady dobré praxe k řešení problémů.

9:15-9:45

Jak podpořit sociálně znevýhodněné žáky?

(Mgr. et Bc. Ilona Bočinská, Mgr. Vladislav Günter)

Prezentace se zaměří na to, jaké dobré (ověřené) praxe rozvíjí projekt Podpora rovných příležitostí, na co navazuje a o co lze opřít doporučení všem školám, které vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním. Zejména na podkladě konkrétní dlouholeté praxe škol, jakou je ZŠ Boženy Němcové v Přerově. Příspěvek naznačí jak nastavit funkční školní poradenské pracoviště, o jaké personální pozice, aktivity a spolupráce opřít fungování jak ŠPP, tak celé školy.

9:45-10:15

Fond jako nástroj podpory sociálně znevýhodněných žáků

(Jiří Cimpel, EFP)

Ve Waldorfské škole Dobromysl máme již několik let zřízené dva fondy pro podporu rodin žáků školy v tíživé finanční situaci. Jedním je sociální fond určený pro jednorázovou podporu rodiny žáka, druhým pak stipendijní fond určený pro dlouhodobou podporu sociálně slabších rodin. Ten umožňuje  zaplacení celého, nebo částečného školného po dobu školní docházky. V rámci prezentace bych rád sdílel naši zkušenost s těmito fondy a jejich praktický provoz z pohledu školské rady, která žádosti rodičů o podporu vyhodnocuje a schvaluje. 

10:45-11:30

Podpora sociálně znevýhodněných studentů při studiu na VŠ

(Bc. Pavla Hrabačková, doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. nebo Mgr. Šárka Vohlídalová)

Prezentované příspěvky představí konkrétní formy podpory socioekonomicky znevýhodněných studentů na Univerzitě Karlově a na Západočeské univerzitě v Plzni. 

11:30-12:30

Psychologická podpora v procesu vzdělávání

Jak může na školách vypadat psychologická podpora směrem k žákům, studentům i k samotným pedagogům, jaká jsou nejčastěji přinášená témata a jak se s nimi dá pracovat? O svých zkušenostech z praxe se podělí PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. a Mgr. Michaela Šimanová.

Psychologická poradna na ZČU 

(PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.)

Cílem příspěvku je seznámit účastníky s činností poradny, která slouží k poradenské psychologické podpoře jak studentům, tak zaměstnancům celé ZČU. Zároveň se poradna věnuje realizaci workshopů pro zaměstnance ZČU v oblasti duševního zdraví. Součástí příspěvku budou vybrané kazuistiky, které ilustrují typické problémy, se kterými vysokoškolští studenti v posledních letech do poradny vstupují i jakým způsobem je podpora poskytována.

Kabinet školního psychologa 

(Mgr. Michaela Šimanová)

Školní psycholog se stal poměrně žádaným artiklem, školy by je rády viděly jako členy svých sboroven, OP JAK na ně poskytl peníze, stát hledá možnosti, jak tyto pozice ukotvit. Kde ovšem ty psychology vzít? S kolegou Filipem Landkamrem jsme si řekli, že na to půjdeme jinak, a vytvořili jsme Kabinet školního psychologa prostor určený pedagogům pro setkávání nad kazuistikami a situacemi, které práce ve školství přináší a k jejichž rozpletení by mohl přispět právě školní psycholog, kdyby ovšem na škole byl. 

Na kávu s psychologem

Pojďte si s námi vyzkoušet něco podobného. Během celého dopoledne můžete vhazovat své dotazy do krabičky “Otázky pro psychologa”, nebo se přijďte zeptat přímo PhDr. Martiny Komzákové, Ph.D. a Mgr. Michaely Šimanové. Ostatně, copak jste si někdy nechtěli dát kávu s psychologem?

13:00-14:30

Škola Připravená Podpořit…

(Mgr. Jana Edelová, Mgr. Kateřina Modrá, Mgr. Dagmar Pelesná, Mgr. Alexandra Petrů,  Ing. Michaela Svobodová)

Na začátku všeho (neboli našeho působení v projektu Vzdělávání 4.0) byl záměr podporovat školy v Plzeňském kraji v rovných příležitostech ve vzdělávání. Klikatou, ale logickou cestou jsme se dostali k podpoře škol při kultivaci funkčních školních poradenských pracovišť (ŠPP). Ve spolupráci s aktivními školami a dalšími sociálními partnery jsme definovali kritéria funkčního ŠPP a navrhli pro něj koncepci. Tu chceme školám nabídnout jako odrazový můstek pro vytvoření funkčního ŠPP, které vnímáme jako stěžejní tým osob ve škole v rámci koordinace a spolupráce na tématech rovných příležitostí, do kterých spadá i téma sociálně znevýhodněných žáků. V této souvislosti je stále aktuálnější posílení ŠPP o pozici sociálních pedagogů a školských sociálních pracovníků. 

Jak se to aktuálně s těmito pozicemi na školách má? Kdo je může vykonávat a s čím vším může taková osoba pedagogům, žákům a jejich rodinám pomoci? Jak vypadá příklad dobré praxe u nás v Plzni? A jak tedy utvořit a nadále kultivovat takový tým ŠPP, aby na základě něj byla Škola Připravená Podpořit každého? To vše bude obsahem tohoto komponovaného příspěvku, který s radostí obohatíme o diskuzi s účastníky. 

14:50-15:50

Interaktivní workshop “Cesta do hlubin študákovy peněženky“ 

(David Chromý – student FEK ZČU)

Kolik stojí mléko nebo mouka asi většina z nás ví. Ale víte například, kolik v dnešní době stojí vysokoškolská kolej, nebo podnájem pokoje ve studentském bytě? Na kolik přijde v Menze takový řízek s bramborovým salátem, nebo káva v oblíbené studentské kavárně? Jak náročný je život dnešních vysokoškoláků v Plzni z pohledu financí vám řeknou sami studenti. A možná si i trochu započítáme.