Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Medailonky mluvčích Konference Dobrá praxe 2023

Den I. – 18. 10. 2023 –  “Škola jako místo pro rozvoj kompetencí pro život

Otvírák k tématu Škola jako místo pro rozvoj kompetencí pro život

Žáci Mikulášského gymnázia a Střední školy informatiky a služeb 

Mgr. Petr Kravec

Pedagog a kariérový poradce na Gymnáziu SOŠ v Rokycanech

Mgr. Lukáš Vlček 

Je v současné době ředitel Krajského centra vzdělávání v Plzni. V oblasti kariérového poradenství v ČR působí již deset let. Je členem výkonného výboru Expertní komory kariérového poradenství.   

Jak podpořit setkávání a vzdělávání pedagogů napříč školami?

Mgr. Alena Havelková

Třídní učitelka 9. třídy ZŠ Dýšina, účastnice Vzdělávacího programu pro kariérové poradce v Plzeňském kraji. 

Mgr. Kamila Koblerová

Kariérová poradkyně Krajského centra vzdělávání Plzeň, lektorka a facilitátorka učících se skupin pedagogů / účastníků Vzdělávacího programu pro kariérové poradce v Plzeňském kraji. 

Mgr. Karel Konopík

Pedagog a kariérový poradce SOU Domažlice, účastník Vzdělávacího programu pro kariérové poradce v Plzeňském kraji se zkušeností vedení školní skupiny zaměřené na sebepoznávání.  

„Co to v praxi obnáší?“ aneb zážitkové kariérové vzdělávání 

Mgr. Jan Brabec  

Pracuje jako kariérový poradce a lektor v Krajském centru vzdělávání. Věnuje se individuálnímu poradenství pro veřejnost, skupinovému poradenství pro ZŠ a SŠ a vzdělávání poradců. Zaměřuje se na osobní rozvoj a celoživotní vzdělávání v interakci s proměnami společnosti a světa práce. 

Bc. Lenka Nová

Pracuje již téměř 10 let jako studijní asistentka pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami v Informačním a poradenském centru ZČU. Pomáhá handicapovaným studentům s orientací v budovách univerzity a překonávat negativní důsledky plynoucí z jejich postižení nebo znevýhodnění ať zprostředkováním vhodných pomůcek nebo doporučením ohledně rozvržení studia. Podílí se také na akcích typu VŠ na zkoušku, Rok jedna nebo Letní škola IPC pro děti.

Ing. Zdeňka Nováková  

Pracuje jako koordinátorka poradenské sítě projektu Vzdělávání 4.0. Jejím zaměřením je podpora spolupráce škol a firem zejména v oblasti stáží, exkurzí a praxí.

JUDr. Jan Ožana

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2013), od r. 2016 doktor práv (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). V současné době působí jako seniorní advokát v plzeňské pobočce pražské kanceláře act Řanda Havel Legal, kde realizoval se studentem Gymnázia Plzeň stínování advokátní profese.

Mgr. Jakub Siegl

Působí jako vyučující, třídní učitel a předseda předmětové komise na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Jako třídní učitel septimy se aktivně podílel na rozšíření školního programu stínování profesí žáky 3. ročníku a septimy a společně s Evou Kletečkovou na škole zavádí žákovská portfolia jako součást kariérového vzdělávání.

Bc. Kateřina Ulčová

Pracuje jako studijní asistentka pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami v Informačním a poradenském centru ZČU. Přes 10 let se věnuje vzdělávání a práci s lidmi všech věkových skupin. Pomáhá studentům překonávat negativní důsledky plynoucí z jejich postižení nebo znevýhodnění, podporuje studenty v řešení studijních krizových situací, a to i prostřednictvím chatové poradny v projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (zkráceně PODUZ).

Role pedagoga v procesu stínování odborníka interaktivní workshop 

Mgr. Eva Kletečková

Působí jako vyučující, výchovná poradkyně pro žáky s SPU a kariérová poradkyně na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji iniciovala a koordinovala rozšíření školního programu stínování profesí pro žáky 3. ročníku a septimy.  

Kompetence pro budoucnost interaktivní workshop

Mgr. et Mgr. Hana Maříková 

Pracuje jako kariérová poradkyně a lektorka v Krajském centru vzdělávání a na Západočeské univerzitě v Plzni v Informačním a poradenském centru. Zaměřuje se na podporu škol v oblasti zavádění kariérních portfolií, na reflexi a rozvoji spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

Mgr. Dagmar Pelesná  

V současné době působí v Krajském centru vzdělávání jako kariérová poradkyně a lektorka. Vede školy zejména v zavádění portfolií a podpoře funkčního školního poradenského pracoviště. Lektorování si užívá i na poli neformálního a zájmového vzdělávání, a to zejména působením v Cirkuláriu centru nového cirkusu v Plzni. Srdcové oblasti jsou pro ni zážitková pedagogika, práce se skupinou a osobnostní a sociálního rozvoj.  

Školní tranzit – jak špatně neodbočit 

Mgr. Michal Beneš

Vystudoval psychologii a výtvarnou výchovu na FPE ZČU. Od roku 2014 působí v organizaci Ponton. Zapojil se do několika mezinárodních projektů a stáží (Erasmus+, MagicWand pro streetwork, Asociace manažerů absolventů) a absolvoval mnoho odborných kurzů. Mimo jiné také pracoval jako lektor probačního programu Na cestě organizace Člověk v tísni, školitel drogové prevence v soukromém sektoru, vedl zájmové výtvarné kroužky nebo rekvalifikační kurzy pro tatéry.  

Nejvíce ho baví, že práce s dětmi a mladými lidmi není nikdy stereotypní. Výsledky se sice nemusí ukázat hned, ale o to větší radost z nich má po letech. Ponton pro něj představuje zázemí přátelské a zároveň profesionální organizace, která se nebojí výzev a dokáže na ně flexibilně reagovat. 

Ing. Tereza Průchová

Působí jako vyučující a školní metodička prevence na SŠ Bor, kde se stará o dobré vztahy jak mezi žáky, tak i (mimo jiné) mezi SŠ Bor a základními školami v okolí. 

Mgr. Rut Veselá

Původní profesí divadelní historička a teoretička od roku 2006 pracuje v společnosti Člověk v tísni. Vždy se zaměřovala na podporu starších dětí vyrůstajících v prostředí ohroženém sociálním vyloučením. Nejdříve jako dobrovolnice a pak jako zaměstnanec pracovala na Kladenské pobočce Člověka v tísni. V současné době je metodičkou programu Podpora mladistvých a koordinátorkou programu Retrostipendia Nadace Albatros.

Den II. – 19. 10. 2023 –  “Škola jako místo pro rozvoj potenciálu každého

Jaká je souvislost mezi vzdělávacím ne/úspěchem a sociální situací regionu?

Mgr. et Mgr. Karel Gargulák

Analytik vzdělávací politiky, který vede projekty v organizaci PAQ Research. Stál u přípravy národní Strategie 2030+. Pomáhá státu, krajům i obcím, jak strategicky řídit své školy a spolupracovat na úspěchu každého dítěte ve vzdělávání a životě.

Jak podpořit sociálně znevýhodněné žáky?

Mgr. et Bc. Ilona Bočinská 

Je 15 let ředitelkou základní školy Boženy Němcové v Přerově (s třicetiletou pedagogickou praxí) a má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním.

Mgr. Vladislav Günter 

Regionální koordinátor projektu Podpora rovných příležitostí (Národní pedagogický institut – Národní plán obnovy) pro Prahu, Středočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj s více než dvacetiletou praxí v oblasti integrace cizinců, vzdělávání pedagogů a podpory společného vzdělávání.

Fond jako nástroj podpory sociálně znevýhodněných žáků

Jiří Cimpel, EFP

Od roku 2021 je předsedou školské rady na Waldorfské škole Dobromysl. Rada zajišťuje ve škole státem předepsané činnosti, například schvalování rozpočtu školy, výroční zprávy atp. Navíc jí byl do správy svěřen také stipendijní a sociální fond, který škola zřídila jakožto podporu pro rodiče, kteří se dostali do tíživé finanční situace a nemohou si dovolit platit školné, nebo jiné výdaje se školní docházkou jejich dítěte spojené. 

Podpora sociálně znevýhodněných studentů při studiu na VŠ

Bc. Pavla Hrabačková 

Vedoucí Informačního a poradenského centra ZČU v Plzni, které poskytuje komplexní systém poradenských a podpůrných služeb nejen směrem ke stávajícím studentům univerzity, ale i k uchazečům o studium, případně i absolventům. 

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

Prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících na Západočeské univerzitě v Plzni. 

Mgr. Šárka Vohlídalová 

Od roku 2019 pracuje jako vedoucí Centra Carolina na Univerzitě Karlově. Vystudovala sociální a kulturní antropologii a sociální práci na ZČU, 12 let pracovala jako terénní a kontaktní pracovník se znevýhodněnými skupinami obyvatel v Plzni a v Praze se zaměřením na inkluzi ve vzdělání. Z této praxe čerpá i v rámci metodického vedení vysokoškolského poradenství pro studenty se znevýhodněním. Jejím celoživotním zájmem je právě inkluze ve vzdělávání.

Psychologická podpora v procesu vzdělávání

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

Psycholožka a psychoterapeutka se specializací na arteterapii. Dlouhá leta pracovala v neziskových organizacích specializovaných na krizovou intervenci a léčbu závislostí. V současné době je pracovnicí katedry psychologie FPE ZČU a externě spolupracuje s Ateliérem arteterapie při PedF JČU v českých Budějovicích. V soukromé praxi se primárně zaměřuje na integrativní a arteterapeutický přístup ke klientovi.

Mgr. Michaela Šimanová

Patří do týmu kariérových poradců v Krajském centru vzdělávání, od roku 2016 se ale zároveň pohybuje ve školství v mateřských a základních školách, ale i na učilišti či gymnáziu jakožto školní psycholog. 

Škola Připravená Podpořit …

Mgr. Jana Edelová 

Vystudovala sociální práci na FSS MU v Brně. V TADY A TEĎ, o.p.s. pracuje jako školská sociální pracovnice na 13.ZŠ, terénní aktivizační pracovnice SAS a koordinátorka dobrovolníků. Ve své práci si nejvíce váží důvěry, se kterou se na ni žáci, jejich rodiče či učitelé obrací a otevřenosti, se kterou škola ke spolupráci přistupuje. 

Mgr. Kateřina Modrá

Na 13. ZŠ působí jako pedagožka, školní metodička prevence a třídní učitelka 9. ročníku. Je ráda, když k ní mají žáci důvěru a nebojí se jí svěřit.

Mgr. Dagmar Plesná

Medailonek viz Den I.

Mgr. Alexandra Petrů 

Je specialistka na krizovou intervenci, s bohatými zkušenostmi nejen s řešením těžkých životních situací, ale i ze školství. Pracovala jako ředitelka základní školy, dnes učí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem budoucí sociální pracovníky. Působí také v Člověku v tísni, kde vede podpůrné skupiny a vzdělávací kurzy obojí pro asistenty pedagoga. Zároveň lobbuje za jejich lepší postavení ve školství.  

Ing. Michaela Svobodová 

Po dokončení vysokoškolského studia se díky orientaci v přípravě a realizaci projektů dostala k práci koordinátorky projektu zaměřeného na specializační studium pro školní metodiky prevence. Od té doby se věnuje tématu rovných příležitostí ve vzdělávání. Od roku 2021 je součástí týmu v Krajském centru vzdělávání jako koordinátorka poradenské sítě. Ve své práci se snaží podporovat nejen školy k tvorbě takových podmínek, které podpoří růst všech dětí i pedagogů.  

“Cesta do hlubin študákovy peněženky“ 

studenti ZČU