Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Newsletter Kariérového poradenství – prosinec 2023

Milé kolegyně, milí kolegové, kariéroví a výchovní poradci a další členové školních poradenských pracovišť, pedagogové a ostatní příznivci kariérového poradenství a vzdělávání,
v prosincovém vydání našeho pravidelného čtvrtletníku se dozvíte o končících a začínajících projektech, v jejichž aktivitách se s Vámi dál budeme potkávat nad tématy, kterým se dlouhodobě věnujeme, jen se mění jejich financování. Konce a začátky jsou v tomto období roku přítomnější než kdy jindy. My jsme se spolu s koncem projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji rozloučili s několika kolegyněmi, ale zase vítáme nové. Také jsme se v tomto roce rozloučili s názvem Info Kariéra a starými logy a přijali novou vizuální identitu. Uvědomujeme si, že musíme pečovat o své fyzické i duševní zdraví a celkové “dobrobytí” (wellbeing), abychom dokázali všechny změny ustát, přijmout a využít.
Snad Vám končící rok 2023 dal tolik, co nám. Přejeme Vám pod stromeček dávku klidu a pohody a do nového roku řadu krásných začátků. Děkujeme za Vaši práci, spolupráci a přízeň.

Tým kariérového poradenství KCV

Ohlédnutí za Konferencí dobré praxe

Dvoudenní Konference dobré praxe, kterou jsme potřetí pořádali společně s Informačním a poradenským centrem ZČU, nesla podtitul “Škola jako místo pro…” a byla cílena na aktéry z oblasti výchovy a vzdělávání. V úvodním příspěvku představil Lukáš Vlček, ředitel KCV, myšlenku, ze které konference vycházela – škola je místem, které potřebuje podpořit, vytvářet vazby s dalšími aktéry a spolupracovat, ale zároveň je jedním z mála ostrůvků v české společnosti, který nabízí prostor pro každého, kdo prochází vzděláváním, aby dostal to, co potřebuje ke svému spokojenému životu.
První den byl proto věnován tématu rozvoje kompetencí pro život a druhý snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Zmiňovaný princip vytváření vazeb (síťování) a spolupráce jsme podpořili zapojením pestré škály přispěvatelů, od studentů a pedagogů, přes vedení škol, až po zástupce podpůrných služeb, neziskových organizací a dalších sociálních partnerů.
Protože rozvoj kompetencí je úzce spjatý s kariérovým vzděláváním, chtěli jsme poukázat i na kariérové poradenství v kontextu celoživotního učení. Můžete se ze záznamu podívat, co bylo řečeno na panelové diskuzi, kde výrazně zazněly názory středoškolských studentů na to, co by jim měla škola přinést pro život a zda je posun českého kurikula od znalostí směrem ke kompetencím tou správnou cestou… Další příspěvky se věnovaly například rozvoji kompetencí pedagogů formou vzájemného vzdělávání v tzv. peer skupinách, stážím studentů u odborníků z praxe, díky kterým získávají nový náhled na své další kariérní směřování nebo roli podpůrných organizací v podpoře žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Nemá cenu popisovat, co vše bylo řečeno a co si můžete sami poslechnout ZDE.

Shrnutí a výstupy projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Posledním listopadovým dnem uplynuly 3 roky realizace velkého krajského projektu Vzdělávání 4.0 a my shrnujeme, bilancujeme, co se nám v projektu podařilo, nepodařilo a co bychom si z projektu chtěli odnést do naší další činnosti v KCV (Krajském centru vzdělávání). Podstatné výstupy, o kterých byste měli vědět, jsou tyto:

  • Vytvořili jsme metodiku pro prevenci předčasných odchodů “Důvod dokončit”, která je dostupná na webu ZDE.
  • V rámci podpory rovných příležitostí ve vzdělávání jsme se věnovali funkčnímu školnímu poradenskému pracovišti (ŠPP) a díky intenzivní spolupráci se školami a dalšími sociálními partnery jsme definovali kritéria funkčního ŠPP a vytvořili metodický materiál Koncepce pro tvorbu funkčního ŠPP, který bude brzy k dispozici všem školám.
  • Vznikla online Platforma rovných příležitostí, záznamy z 12. setkání této platformy můžete shlédnout na YouTube KCV. Ve spolupráci s IPC při ZČU jsme v tématu rovných příležitostí zrealizovali tři Konference dobré praxe, záznamy z konferencí najdete také na YT.
  • V tématu spolupráce škol a firemního prostředí vzniklo a vyzkoušelo se 7 metodik. Jednou z nich je také metodika Stínování, které si vyzkoušela užtéměř stovka žáků SŠ z Plzeňského kraje. V roce 2022 byla metodika stínování oceněna Národní cenou kariérového poradenství.
  • Vznikly databáze poskytovatelů dalšího vzdělávání a organizací nabízejících podpůrné služby žákům a školám – viz Mapa podpory a spolupráce.
  • Uskutečnili jsme 3 běhy vzdělávacího programu pro kariérové poradce, který absolvovalo 51 (nejen) školních poradců z celého Plzeňského kraje. Ti se tak stali součástí sítě kariérových poradců / platformy kariérového poradenství, kterou hodláme i po skončení projektu stále udržovat, podporovat a rozšiřovat.
  • Proběhly 3 ročníky festivalu Posviť si na budoucnost, kterého se každoročně účastní více než 30 středních škol, učilišť a gymnázií z celého Plzeňského kraje a hodnotí tuto akci velmi pozitivně.
  • Vznikl nový obsáhlý portál kariérového poradenství, na kterém najdete opravdu hodně…

Jak budeme na projekt navazovat, v čem budeme pokračovat a jak, se dočtete v dalších článcích tohoto newsletteru.

Wellbeing ve školách podle Platformy rovných příležitostí

✓ Příjemné pracovní prostředí, ✓ dobré vztahy s kolegy a žáky, ✓ důvěra a podpora ze strany vedení, ✓ svoboda, pestrost a smysl v pracovních aktivitách… Toto byly nejčastěji se opakující odpovědi na otázku “Co vám pomáhá cítit se ve škole dobře?”, kterou jsme účastníkům položili v rámci tématu Wellbeing ve školena 12. setkání Platformy rovných příležitostí. Ta se uskutečnila opět online ve středu 29. 11. Povídali jsme si o tom, proč je důležité se o wellbeingu ve škole bavit a jaké oblasti našeho života do něj spadají – fyzická, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní. Vycházeli jsme z materiálů od Partnerství pro vzdělávání 2030+ www.wellbeingveskole.cz.

Představili jsme účastníkům, jak lze o tyto oblasti pečovat v rámci praxe škol. Prostředí plzeňské ZŠ Montessori nám přiblížila její ředitelka Gabriela Vicendová. Dobrou praxi z estonského a finského školního prostředí přinesl na základě zkušenosti z pracovní cesty Lukáš Vlček, ředitel KCV. Záznam setkání lze (stejně jako předešlá setkání) shlédnout na YouTube KCV.
Téma wellbeingu vystupuje do popředí čím dál tím více, zejména v souvislosti s výsledky výzkumů o duševním zdraví. Rádi bychom proto upozornili na Týden wellbeingu, který proběhne 13. – 20. února 2024. Více informací najdete během ledna na našich webovýchstránkách a sociálních sítích.
Ačkoli Platforma rovných příležitostí vznikla v projektu Vzdělávání 4.0, bude pokračovat i po jeho skončení, můžete se proto těšit na další setkání. Sledujte aktuality na webu kcv.cz/kp.

“Nastartovali” jsme projekt v oblasti přechodu ze školy na trh práce

Část našeho poradenského týmu (Honza Brabec, Hanka Maříková a Zdeňka Nováková) je už od září 2023 zapojena v novém projektu, tentokrát ve spolupráci s kolegy z Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Oficiálně se jmenuje Start kariéry v Plzeňském kraji, ale nikdo mu neřekne jinak než StartKa. Projekt cílí na úspěšnou tranzici ze středoškolského (převážně učňovského) vzdělávání na regionální trh práce, a to především v oblastech, kde existuje vyšší riziko předčasných odchodů ze vzdělávání.

Do projektu jsme skočili rovnýma nohama, takže už za sebou máme realizaci úvodních workshopů s budoucími cukráři, zámečníky, kuchaři, kadeřnicemi či pracovníky v logistice. Do konce roku stihneme realizovat také první z delších workshopů zaměřených na seznamování s přenositelnými kompetencemi a jejich reflexi, což paralelně doplňují různé exkurze a semináře s odborníky na trh práce. Cílem je nejen motivace k dokončení formálního vzdělávání a hladší přechod na trh práce, ale také vstup do světa kariérových kompetencí, prozkoumání zatím málo známých možností dalšího uplatnění a nová zkušenost s přístupem k vlastní vzdělávací a profesní dráze v samostatném životě.
Práce s žáky nás baví a těšíme se, že během dvou let trvání projektu budeme vzájemně ladit ty nejfunkčnější nástroje, z nichž budou čerpat jak jednotliví žáci, tak i jejich školy.

Platforma kariérového poradenství

Díky výše zmiňovanému projektu Vzdělávání 4.0 získalo na 50 kariérových poradců zdarma komplexní vzdělávání a my jsme získali nové angažované kolegy a kolegyně napříč celým Plzeňským krajem. Toho chceme využít a na vlně energie našich absolventů rozhoupat hladinu dění v kariérovém poradenství, nachytat do sítě kariérových poradců ještě další zájemce a posunout takto vzniklou platformu o nějakou tu úroveň výš.
Kariéroví poradci, kteří již jsou součástí platformy, mají k dispozici zdroje a materiály ze vzdělávacího programu na Padletu. Veřejně dostupné materiály jsou samozřejmě na našem stále se doplňujícím webovém portále kcv.cz/kp s možností poradenského chatu a na webech Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje studujvpk.cz a poradcevpk.cz, kde najdete obrovskou metodickou podporu pro vaši práci. Určitou možnost síťování nabízí také Facebooková skupina Kariérové poradenství v PK.
Platforma bude pořádat minimálně dvakrát ročně osobní setkání, tzv. INSPIROMATY, a to vždy v dubnu a listopadu, kam za KCV přineseme svůj díl poznání a zkušeností z praxe. Platforma již nyní disponuje databází kontaktů, díky které se můžete propojit se svými kolegy, spolupracovat a rozvíjet. Do budoucna bychom tuto databázi začlenili do naší Mapy podpory a spolupráce, aby byla užitečná všem.
Máte-li zájem stát se součástí Platformy kariérového poradenství v Plzeňském kraji, kontaktujte Kamilu Koblerovou: koblerova@kcv.cz.

Posviť si na budoucnost bez předsudků

Volba povolání je i dnes stále ještě ovlivňována zažitými stereotypy spojenými s určitými obory nebo profesemi. Protože si myslíme, že by si žáci a žákyně měli vybírat svoje další vzdělávání a profesní směřování podle svých zájmů, dovedností, vloh a talentů tak, aby co nejlépe rozvinuli a uplatnili svůj potenciál, zapojili jsme se do výzvy MPSV „Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání“ a získali podporu na projekt, který jsme nazvali „Posviť si na budoucnost bez předsudků“.
V následujících dvou letech se tak budeme intenzivně věnovat podpoře žáků v období přechodu ze základní na střední školu a ze střední školy dál.
Jedním z cílů tohoto projektu je pracovat přímo se skupinou dospívajících, tak aby byly posilovány jejich (nejen) kariérové kompetence, a na základě práce s kompetencemi jim otevírat pracovní trh ve všech jeho možnostech. Posilování kompetencí je podle nás samo o sobě nongenderový nástroj.
Zaměříme se také na spolupráci se středními školami a kariérovými poradci, které toto téma oslovuje.
Budeme pracovat i s rodiči žáků. Více již brzy na našich stránkách. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Div_ná konference o duši a škole II.

S promyšleným předstihem vás chceme nalákat a pozvat na březnovou závěrečnou konferenci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (PODUZ), která se bude konat 13. – 14. 3. 2024 v prostorách Středního oborného učiliště elektrotechnického v Plzni.
Udělejte si čas, pokud vás zajímá téma duševního zdraví ve školách, prevence duševního onemocnění v podobě psychosociální podpory, chcete zjistit, jak podpořit žáky, aby se nebáli říct si o pomoc, chcete se inspirovat, jak zlepšit své pomáhající dovednosti, ale udržet si své hranice… Chceme pozvat také vaše žáky a studenty, především ze středních škol, kterým bude věnovaná interaktivní výstava v druhém konferenčním dni, zaměřená na destigmatizaci duševního onemocnění a získání zdrojů podpory při psychických obtížích. Včas se dozvíte program, zatím se můžete podívat, jaká byla první Div_ná konference ZDE.

Co se děje v Ročním přípravném kurzu Let’s Grow?

KCV v září 2023 zahájilo Roční přípravný kurz pro žáky s migrační zkušeností. Jeho cílem je zvýšení šance na přijetí a úspěšné dokončení středoškolského studia. Kromě konverzace v ČJ a české gramatiky mají žáci také hodiny matematiky a pravidelné třídnické hodiny. Ty přispívají k tvorbě bezpečného klimatu ve třídě a jsou nedílnou součástí komplexní podpory jednotlivých žáků (kam patří i kariérové poradenství, adaptační aktivity, psychosociální podpora, doučování nebo volnočasové aktivity).
Říká se, že nově příchozí žáci si osvojí komunikační úroveň jazyka do dvou let, zatímco naučit se používat akademický jazyk na srovnatelné úrovni s rodilými mluvčími trvá pět až sedm, někdy až deset let… My jsme dali na začátku prosince žákům z Ročního přípravného kurzu příležitost předvést, co se zatím naučili, a nechali jsme je trénovat konverzaci s českými rodilými mluvčími. Sešli jsme se v neformálním prostředí univerzitních prostor Kulturky a Družby v Sedláčkově ulici v Plzni. Žáci si pro české hosty připravili různé aktivity, jako například ukrajinské a mongolské jazykolamy, hrátky se slovy a jejich významem či ochutnávku tradičních pokrmů. Následovala projekce filmu „Jednotřídka“, dokumentárního filmu o mladých lidech, kteří chtějí chodit do školy, ale nejdřív se musí naučit česky, a debata s jednou z absolventek ročního přípravného kurzu v Praze. A na závěr proběhlo kulturní vystoupení.
Smyslem této akce bylo propojení –propojení různých lidí, kultur, zvyků, jazyků,… Podívejte se na
fotky na našem Facebooku.

Newsletter vychází čtvrtletně – v polovině září, prosince, března a června. Chcete se přihlásit k odběru, napište na kreislova@kcv.cz.

Další články v této kategorii

Newsletter Kariérového poradenství – červen 2024

Milí příznivci KCV a kariérového poradenství a vzdělávání, s radostí Vám přinášíme nejnovější vydání našeho čtvrtletního newsletteru, plného inspirace a užitečných informací pro Vaši poradenskou praxi. Najdete tu souhrn našich aktivit v Plzeňském kraji, inspirativní příběhy a praktické tipy, které Vám pomohou v každodenní práci s Vašimi žáky a studenty. Naším cílem je podporovat Vás v této důležité roli a poskytovat vám nástroje, které usnadní Vaši práci a pomohou efektivně vést děti a dospívající k jejich profesnímu úspěchu. Přejeme vám příjemné čtení.

Číst více
Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme posilu do našeho týmu Kariérového poradenství KCV! Hledáme kolegyni/kolegu na pozici kariérového poradce, který bude ve spolupráci s týmem KCV KP podporovat a realizovat kariérové poradenství v Plzeňském kraji.

Číst více
Inspirativní online setkání pro Školy Připravené Podpořit

Před třemi lety jsme v rámci projektu “Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” vytvořili prostor pro setkávání, sdílení, inspiraci a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší je. Platformu rovných příležitostí přejmenováváme, ale záměr zůstává stejný.

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.