Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Newsletter Kariérového poradenství – březen 2024

Milí příznivci KCV a kariérového poradenství a vzdělávání,
aktuálních informací máme letos na jaře tolik, že nemá smysl zabírat místo úvodníkem 😉 Snad bychom s Vámi jen na začátek mohli sdílet radost z toho, že v revizích RVP, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, počítají s rozvojem CMS, tedy kariérových kompetencí, tak jak se o jejich rozvoj snažíme od začátků našeho působení.
Doufáme, že Vám novinky v tomto newsletteru budou k užitku.

Tým kariérového poradenství KCV

Profesní kvalifikace Kariérový poradce/Kariérová poradkyně

Řada z vás vykonává činnosti a služby kariérového poradce vedle dalších každodenních pracovních úkolů, aniž byste absolvovali specializované vzdělání v kariérovém poradenství. Donedávna ani nebylo možné takové vzdělání získat. To, že nemáte vystudovaný tento obor, ale neznamená, že svou práci
neděláte dobře. Pokud považujete kariérové poradenství za důležitou součást svojí práce a rádi se
mu věnujete, máte šanci na to získat „papír“ i bez hodin dalšího vzdělávání. Díky zkoušce z tzv. profesní kvalifikace budete mít celostátně platné osvědčení srovnatelné s vysokoškolským diplomem, které uznává každý zaměstnavatel, váš současný i jakýkoli budoucí, protože obsah kvalifikace je sestaven odborníky z oboru a odpovídá potřebám praxe.
KCV je „autorizovanou osobou“ pro zkoušku z profesní kvalifikace Kariérový poradce / Kariérová poradkyně a nabízí možnost složení této zkoušky všem zájemcům. Uchazeči o zkoušku bývají obvykle školní kariéroví poradci, kteří absolvovali některý z našich vzdělávacích kurzů a získali v oboru už nějakou praxi. Při zkoušce se totiž uchazeči opírají o své profesní portfolio se zpracovanými kazuistikami svých klientů (žáků/studentů). Aktuálně máme naplněné dva zkouškové termíny v březnu a další chystáme podle projeveného zájmu na červen. Máte-li chuť profesní kvalifikaci získat nebo chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás (kreislova@kcv.cz, koblerova@kcv.cz).

Průvodce koncepcí ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) vnímáme jako vstupní bránu do škol, skrze kterou lze ve škole nastavovat takové podmínky, které umožní růst všech žáků i pedagogů. A abychom školy podpořili v nastavování takových podmínek, vytvořili jsme Průvodce koncepcí funkčního ŠPP na školách.

Vytvoření funkčního ŠPP není jednorázová záležitost. Jedná se o proces, který bychom připodobnili stoupání po schodech (viz obrázek 1 v Průvodci). Každý schod směřující k funkčnímu ŠPP zobrazuje jeden důležitý krok v celém procesu. Abychom došli k cílové vstupní bráně a nebyli vyčerpaní, vyžaduje zdraví, energii, dostatek prostoru pro relaxaci a zastavení se. Takovou oporu nám poskytuje zábradlí, kterého se můžeme přidržet, opřít se o něj. Zábradlí nám v tomto modelu znázorňuje wellbeing, který je nutnou podmínkou pro nastavení bezpečného prostředí a následně stavbu funkčního ŠPP.

Pro každou změnu je důležité mít odhodlání, ale také někoho, kdo nám na cestě pomůže, podpoří nás. Kromě tohoto elektronického průvodce můžete využít i naší nabídky na spolupráci, kdy vás bude na cestě ke změně provádět lidský průvodce z KCV. Kontaktní osoba: Michaela Svobodová, svobodova@kcv.cz.

Jak zmírnit dopad genderových stereotypů na volbu povolání

V prosincovém newsletteru jsme vás informovali o projektu Posviť si na budoucnost bez předsudků, díky kterému se po dva roky budeme věnovat tématu volby střední nebo vysoké školy a volby povolání a vlivu genderových stereotypů na toto rozhodnutí.

Plánujeme realizaci skupinových workshopů pro žáky*ně 9. tříd ZŠ a pro žáky*ně středních škol, ve kterých budeme hledat, mapovat a pojmenovávat jejich kompetence, které už mají, a ty, které chtějí dalším studiem získat nebo dál rozvíjet. Usilujeme o to, aby si obor střední/vysoké školy vybírali hlavně na základě tohoto uvědomění. Proto budeme pracovat také se středními školami a s tím, jak prezentují svou oborovou nabídku. Věříme, že pokud škola popíše v profilech absolventů jednotlivých oborů cílové kompetence, mohou žáci a žákyně rozpoznat ty kompetence, které „ladí“ s jejich kompetenčním profilem a zájmy. Odpadá pak zatíženost genderovými stereotypy, zda je daný obor „holčičí“ nebo „klučičí“.

Plánujeme také vzdělávání pro kariérové poradce ze škol a pedagogy, které bude zaměřené nejen na tvorbu kompetenčního portfolia, ale také na vývoj trhu práce a proměnu výkonu různých profesí, které dnes vyžadují jiné dovednosti a předpoklady, než před 10 lety. Pokud vás téma zajímá a chtěli byste se se svou školou zapojit, ozvěte se na kreislova@kcv.cz.

KARIÉROVÝ INSPIROMAT aneb setkejme se osobně nad dalším z témat kariérového poradenství

Tentokrát ve středu 17. dubna od 14:00 hodin v budově KCV v Tylově ulici 33 v Plzni. Setkání je příležitostí pro všechny kariérové poradce ve školách – na ZŠ i SŠ, výchovné poradce a další pedagogy i zájemce mimo školu o téma JAKÉ JSOU MOŽNOSTI I LIMITY PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU?

Těšíme se na neformální, ale facilitované setkání nad otázkou: Jaké máte zkušenosti s programy jako jsou: Stínování / „Den pro školu“ / Experti do škol/ „Go higher“ a jiné u vás ve škole?

Máte zkušenosti s podobnými programy? Co byste přinesli ostatním za dobré nápady nebo to, co se osvědčilo? Jaké jste objevili limity? Jak jste zdolali úskalí s tím spojená? Jaké další cesty k propojení žáků s praxí jste objevili nebo teprve objevujete?

Přijďte, abyste 1) rozšířili obzory svých možností, my přineseme i naše dosavadní zkušenosti a informaci mimo jiné i o právním zabezpečení takového zapojení školy resp. žáků do prostoru mimo školu, 2) podíváme se hlavně na roli kariérového poradce při těchto iniciativách a zmapujeme, co je a co není ve vaší moci ovlivnit a jak dobře takové akce spolu se žáky vyhodnotit, 3) těšíme se na setkání se známými i novými tvářemi, které kariérové poradenství v Plzeňském kraji zajímá, ať už jste na začátku nebo se v něm nějakou dobu pohybujete. Kontakt: koblerova@kcv.cz

Start kariéry v Plzeňském kraji jede na plné obrátky

V minulém newsletteru jsme vás informovali o novém projektu StartKa, do něhož jsou zapojeni kariéroví poradci KCV, jmenovitě Hanka Maříková, Honza Brabec a Zdeňka Nováková. Po podzimním rozjezdu a s blížícím se jarem naše aktivity v tomto projektu nabývají na intenzitě, což v praxi znamená, že většina zapojených skupin z jednotlivých škol má za sebou dva plnohodnotné workshopy zaměřené na sebepoznání, plánování, timemanagement či rozhodování v rámci témat spojených s trhem práce.

Někteří žáci absolvovali též individuální poradenské rozhovory, jejichž náplní je mimo jiné téma stínování profesí, o které mají zájem. Po návštěvě některých provozů týkajících se oborů, které zapojení žáci studují, někteří z nich změnili názor na perspektivu svého uplatnění a projevili zájem na podobné pozice nastoupit. Jsou však mezi nimi i tací, kteří naopak řeší změnu profesního zaměření, protože okolnosti, za jakých na obor nastoupili, ne vždy zohledňovaly jejich skutečné preference a talenty.

V jarních měsících bude celý první rok projektu kulminovat finálními workshopy, exkurzemi a dalšími aktivitami a my jsme zvědaví, s jakou výbavou vyjdou žáci vstříc světu práce a dalšího vzdělávání.

Týden pro wellbeing ve škole

Zapojili jsme se v únoru 2024 spolu s desítkami dalších organizací do Týdne pro wellbeing ve škole, protože věříme, že wellbeing není bonus, je to základ bez kterého nemáme šanci dosáhnout významného zlepšení v oblasti duševního zdraví ani v oblasti vzdělávacích výsledků studujících.

Wellbing ve škole začíná wellbeingem všech jednotlivců, kteří ve škole působí. Proto je nesmírně důležité, aby se cítili dobře nejen děti, ale i vyučující. V rámci akce bylo realizováno mnoho seminářů a webinářů, vznikla celá řada infografik, pracovních listů a dalších materiálů, které jsou volně k dispozici. Vše je možné dohledat na webové stránce: tydenpro-wellbeing.cz nebo wellbeingveskole.cz.

KCV se bude tématu wellbeingu věnovat i nadále. Např. prostřednictvím dalšího online setkání Platformy rovných příležitostí, která vznikla jako prostor pro setkávání, sdílení a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší – tentokrát na téma Supervize ve školstvíSetkání proběhne ve středu, 3. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 (link pro připojení ZDE).

Div_ná konference o duši a škole

Vydařenou tečku za tříletým projektem Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (zkráceně PODUZ) udělala 13. a 14. března Div_ná konference o duši a škole, která proběhla v Kulturním centru SOU elektrotechnického v Plzni. První den konference byl určený pedagogům, preventistům, poradenským i řídicím pracovníkům škol a dalších organizací pracujících s adolescenty. Druhý den probíhala interaktivní výstava určená pro žáky a žákyně středních škol. Tématem celé konference i celého projektu byla podpora duševního zdraví a s tím ruku v ruce prevence a destigmatizace duševních onemocnění.

Hosté a účastníci konference se zamýšleli nad wellbeingem ve školách, diskutovali o vzdělávání pedagogů v tématu psychického zdraví nebo třeba o důvodech toho, proč si mladí lidé neříkají o pomoc, když jim není dobře na duši. Vše o konferenci najdete ZDE a už brzy se můžete těšit také na fotky a videa z konference.

Pokud by vás zajímaly výstupy projektu, kterých vzniklo poměrně hodně, navštivte tyto stránky: Škola se zdravou duší, Vzděláváním k duševnímu zdraví a Když duše není stigma.

Využití chatu v kariérovém poradenství

Se spuštěním našich nových webových stránek v září 2023 začala zároveň fungovat chatová poradna, kde se kariéroví poradci a poradkyně KCV střídají v pravidelných sužbách. Tento krok jsme udělali pro zvýšení dostupnosti našich služeb, protože pro mimoplzeňské není vždy jednoduché přijet na osobní schůzku, když navíc mají dojem, že se potřebují „jen na něco zeptat“. Online chat nám přišel jako dobrá varianta pro tyto případy, kdy se klient, ať už studující nebo dospělý, potřebuje jen ujistit v určitém kariérním kroku, ověřit si postup nebo zjistit nějaké informace. A zatím to tak funguje. Jen v několika případech byla výsledkem chatování domluva na online nebo osobní schůzku. Navíc máme v týmu 3 nové kolegyně, díky kterým jsme schopni „držet“ služby opravdu denně.

Rádi bychom o této variantě kariérového chatu dali vědět co nejvíce potenciálním uživatelům, proto i tento článek v newsletteru. Dejte o něm vědět svým žákům, studentům, kolegům, rodičům žáků nebo přátelům, není to zanedbatelná nabídka – každý pracovní den od 8 do 16 hodin zde najdou profesionálního kariérového poradce, který absolvoval nejen vzdělání v oboru, ale i v postupech chatové komunikace, žádného chatbota. Chatovací bublina se objeví v pravém dolním rohu, když navštívíte naše stránky: KCV KP | Kariérové poradenství.

Jak rostou děti v Let’s Grow

Tento školní rok probíhá první Roční kurz češtiny pro cizince realizovaný v rámci projektu Let´s Grow. Cílem je podpořit žáky s migrační zkušeností v rozvoji českého jazyka a pomoci jim dostat se na vysněnou školu. Roční kurz navštěvuje celkem 24 žáků z různých zemí, kteří začínali na úrovni českého jazyka A0. Naším cílem je podpořit žáky tak, aby dokázali v ČR studovat podle svých dovedností. Po prvním pololetí můžeme říci, že máme radost, jak Roční kurz běží. Jsme rádi, že se můžeme s žáky od sebe navzájem učit a rozvíjet komplexní podporu. Nyní máme za sebou pololetní vysvědčení, podání přihlášek na SŠ a intenzivně se soustředíme na podporu žáků, aby uspěli u přijímacích zkoušek.

V návaznosti na wellbeing bychom také chtěli upozornit na kampaň Náš hlas, která se snaží upozornit na neviditelné potřeby vícejazyčných žáků i jejich učitelů. A protože jedna z hlavních potřeb vícejazyčných žáků je ovládnutí vyučovaného jazyka, budeme tu s nabídkou jazykových kurzů i v dalším období:

  • Letní intenzivní kurz – srpen 2024, pro žáky přijaté do 1. ročníku SŠ v ČR
  • Roční jazykový kurz – od září 2024, pro žáky s ukončenou ZŠ a velmi malou znalostí českého jazyka
  • Zdokonalovací kurzy – v průběhu školního roku 2024/2025, pro žáky studující SŠ nebo se na SŠ připravující

Více informací najdete na webu nebo u Michaely Svobodové, svobodova@kcv.cz.

Chystané akce:

  • Diskuzní a inspirační setkání k PORTFOLIÍM – 25. 3. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin v KCV, Tylova 33. Jaké jsou zkušenosti se zaváděním portfolií ve školách, jak na to a portfoliové „desatero“.
  • 13. online setkání Platformy rovných příležitostí – 3. 4. 2024 (14:00 – 16:00), téma: Supervize ve školství.
  • Kariérový INSPIROMAT – 17. dubna od 14:00 hodin (viz článek výše).
  • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádá 17. května 2024 v Praze od 9:20 do 16:00 hod Den pro kariérové poradenství 2024. Více info ZDE.

 

Newsletter vychází čtvrtletně – v polovině září, prosince, března a června. Chcete se přihlásit k odběru, napište na kreislova@kcv.cz.

Další články v této kategorii

Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme posilu do našeho týmu Kariérového poradenství KCV! Hledáme kolegyni/kolegu na pozici kariérového poradce, který bude ve spolupráci s týmem KCV KP podporovat a realizovat kariérové poradenství v Plzeňském kraji.

Číst více
Inspirativní online setkání pro Školy Připravené Podpořit

Před třemi lety jsme v rámci projektu “Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” vytvořili prostor pro setkávání, sdílení, inspiraci a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší je. Platformu rovných příležitostí přejmenováváme, ale záměr zůstává stejný.

Číst více
Propojení školy s pracovní realitou – výstupy Inspiromatu

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se osobně sešli s kariérovými poradci ze škol Plzeňského kraje u nás v Tylovce, v Krajském centru vzdělávání, nad dalším z témat kariérového poradenství. Na jarním KARIÉROVÉM INSPIROMATU bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.